Beneficjent pomocy unijnej powinien wykonać zalecenia pokontrolne w ciągu czternastu dni

Dziennik Gazeta Prawna (2012-02-08), autor: Kamila Grabowska , oprac.: GR

lut 8, 2012

Weryfikacja dotacji przeprowadzana jest zazwyczaj tam, gdzie realizowany jest projekt o dofinansowanie. Gdy w jej trakcie zostaną ujawnione nieprawidłowości umowa może być rozwiązana – informuje Dziennik Gazeta Prawna.

Przedsiębiorcy korzystający ze środków unijnych mogą zostać skontrolowani, czy prawidłowo realizują umowę o dofinansowanie. W czasie kontroli sprawdzana jest dokumentacja merytoryczna potwierdzająca realizację projektu zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie oraz dokumentacja finansowa. Inspektorzy dokonują oględzin zakupionego sprzętu, a przede wszystkim przeprowadzają rozmowę z upoważnionym przedstawicielem beneficjenta oraz innymi osobami z jego strony biorącymi udział w realizacji projektu.

Czynności kontrolnych dokonują członkowie zespołu kontrolnego na podstawie imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli. Osoby kontrolujące upoważnione są do wglądu do wszelkich dokumentów związanych z przedmiotem kontroli, przeprowadzania oględzin obiektów i składników majątkowych w zakresie objętym kontrolą, zbierania od upoważnionych pracowników beneficjenta ustnych i pisemnych wyjaśnień, zabezpieczenia ewentualnych materiałów dowodowych.

Zakres przeprowadzanej kontroli obejmuje m.in.:

– ocenę kwalifikowalności wydatków, sposobu ich dokumentowania i prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej,

– sprawdzenie wniosków beneficjenta o płatność z jego księgami rachunkowymi w części dotyczącej projektu,

– sprawdzenie stanu realizacji projektu i jego zgodności z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

Po zakończeniu kontroli sporządzana jest informacja pokontrolna o stwierdzonych w toku kontroli nieprawidłowościach oraz wskazująca wymagane działania naprawcze lub zalecenia oraz termin ich realizacji do 14 dni. Informacja pokontrolna jest przekazywana beneficjentowi w terminie 21 dni od zakończenia kontroli.

Po otrzymaniu takiej informacji beneficjent może w terminie 14 dni od jej otrzymania złożyć swoje stanowisko do instytucji przeprowadzającej kontrolę. Ewentualnie złożyć odmowę podpisania informacji pokontrolnej, wówczas przekazuje on pisemne uzasadnienie odmowy wraz z jednym egzemplarzem niepodpisanej informacji pokontrolnej, w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. Odmowa podpisania informacji pokontrolnej lub złożenie do niej zastrzeżeń przez beneficjenta nie wstrzymuje wykonania zaleceń pokontrolnych.

Umowa o dofinansowanie może zostać rozwiązana z miesięcznym okresem wypowiedzenia, gdy beneficjent odmówi poddania się kontroli lub będzie utrudniał jej przeprowadzenie. Umowa może być też rozwiązana, gdy podczas kontroli zostaną stwierdzone nieprawidłowości np. odnoszące się do sposobu dokonywania zakupów/usług. Konsekwencją tego jest zobowiązanie beneficjenta do zwrotu środków pochodzących z dofinansowania.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 7 lutego 2012 r.