Czy pracownik musi się zgodzić na wypowiedzenie zakazu konkurencji?

Dziennik Gazeta Prawna (2012-02-10), autor: Elżbieta Sadło , oprac.: GR

lut 10, 2012

Pracodawca zawarł z pracownikiem umowę o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy na okres dwóch lat. Umowa zawierała zapis, że może zostać rozwiązana przez pracodawcę za miesięcznym wypowiedzeniem. Pracodawca skorzystał z tej możliwości. Pracownik podniósł jednak, że nie przedstawiono mu przyczyn uzasadniających wypowiedzenie umowy oraz że nie wyraził on zgody na rozwiązanie tej umowy. Czy złożone przez pracodawcę wypowiedzenie umowy o zakazie konkurencji jest skuteczne.

Zgodnie z postanowieniami kodeksu pracy, jeśli pracownik ma dostęp do szczególnie ważnych informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę, pracodawca i pracownik mogą zawrzeć umowę o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy. Umowa ta ma na celu ochronę pracodawcy przed działalnością konkurencyjną byłego pracownika. Jest to umowa terminowa, a strony mogą dowolnie określić jej czas trwania. Kodeks nie przewiduje wprost możliwości jej wypowiedzenia. Nie ma jednak przeszkód, by strony stosunku pracy, działając w ramach swobody umów, przewidziały taką możliwość w samej umowie.
Zgodnie bowiem z art. 3531 k.c, strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego.

Możliwość wprowadzenia do umowy o zakazie konkurencji zapisu o uprawnieniu pracodawcy do jej wcześniejszego wypowiedzenia nie jest również w żaden sposób kwestionowana w orzecznictwie. W wyroku z 16 czerwca 2011 r. (III BP 2/11, LEX nr 1055024) SN orzekł, że umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy zawierana jest wprawdzie na czas określony, jednak może ona ustać przed upływem terminu w następstwie jednostronnych czynności prawnych pracodawcy, tj. odstąpienia od umowy i wypowiedzenia umowy. Możliwości te muszą być przewidziane w umowie. Jeśli umowa zawiera zapis umożliwiający jej wcześniejsze wypowiedzenie, oznacza to, że pracownik zgodził się na takie rozwiązanie. Wypowiedzenie umowy jest jednostronną czynnością prawną i złożone przez jedną stronę umowy drugiej stronie skutkuje rozwiązaniem umowy z upływem okresu wypowiedzenia. Dla skuteczności wypowiedzenia umowy nie jest więc niezbędna zgoda obu stron.

Podstawa prawna
Art. 1012 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tj. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.).

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 9 lutego 2012 r.