Właściciel gospodarstwa rolnego może liczyć na chorobówkę z ZUS

Rzeczpospolita (2012-02-27), autor: Radosław Kaczmarek , oprac.: GR

lut 27, 2012

Od 12 lutego 2006 r. do 10 lutego 2012 r. byłem zatrudniony na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy. Od 9 lutego jestem chory. Czy mam prawo do zasiłku chorobowego po ustaniu zatrudnienia, jeśli mam gospodarstwo rolne o powierzchni obejmującej 2,1 ha przeliczeniowych? – pyta czytelnik Rzeczpospolitej.

Dla pracownika ubezpieczenie chorobowe jest obowiązkowe. Jest nim objęty z mocy ustawy od dnia nawiązania stosunku pracy do dnia jego ustania. Zatem ubezpieczenie to ustaje z dniem rozwiązania umowy o pracę. Nie oznacza to jednak, że po wygaśnięciu stosunku pracy chorujący zostanie pozbawiony prawa do świadczeń. Warunki, które muszą być wówczas spełnione, wynikają z art. 6, 7 i 13 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jedn. DzU z 2010 r. nr 77, poz. 512 ze zm., dalej ustawa zasiłkowa).

Jeżeli pracownik zachoruje w czasie trwania stosunku pracy i choruje bez przerwy po jego rozwiązaniu, wówczas pracodawca, który jest płatnikiem świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, musi mu wypłacić należne świadczenie – wynagrodzenie za czas choroby na podstawie art. 92 kodeksu pracy albo zasiłek, ale tylko do dnia rozwiązania umowy o pracę włącznie. Dalszą wypłatę przekazuje do ZUS, wydając mu oryginał zwolnienia lekarskiego ZLA, które obejmuje czas absencji zarówno podczas zatrudnienia, jak i po jego ustaniu. We własnej dokumentacji zasiłkowej pozostawia jego uwierzytelnioną kserokopię.
Na tej podstawie ZUS ustala prawo do zasiłku chorobowego, nawet jeśli były pracownik nie zdążył w danym roku pobrać wynagrodzenia chorobowego z art. 92 k.p. za 33 dni (lub 14 dni – u osób, które ukończyły 50 lat).

Osoba, która prowadzi gospodarstwo rolne większe niż 1 ha przeliczeniowy, nie ma co liczyć, że ZUS będzie jej wypłacał zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia. W praktyce dotyczy to jednak tylko takiej sytuacji, gdy wystąpi przerwa, choćby jednodniowa, między zatrudnieniem a chorobą. Ten jeden dzień może bowiem zaważyć na tym, że staje się z mocy prawa osobą ubezpieczoną w KRUS.

Czytelnik jest właścicielem gospodarstwa rolnego o powierzchni powyżej 1 ha przeliczeniowego (2,1 ha). Był zatrudniony przez okres sześciu lat do 10 lutego br. Od 9 lutego jest chory. Za dwa dni zwolnienia lekarskiego powinien otrzymać wynagrodzenie chorobowe finansowane przez pracodawcę (9 i 10 lutego br.). Po przekazaniu przez pracodawcę dokumentacji do ZUS podejmie on wypłatę za dalszy okres absencji, począwszy od 11 lutego br. Aby mógł ustalić uprawnienia do zasiłku, czytelnik musi złożyć oświadczenie na druku Z-10. Musi w nim podać m.in. informację o fakcie posiadania gospodarstwa rolnego. Nie będzie to jednak rzutować na prawo do zasiłku chorobowego. Czytelnik ma prawo chorobówki po ustaniu tytułu ubezpieczenia, gdyż niezdolność do pracy powstała w trakcie zatrudnienia i trwa nieprzerwanie po jego ustaniu. W okresie pobierania zasiłku chorobowego nie podlega on ubezpieczeniu społecznemu rolników, co wykluczałoby prawo do zasiłku. Zostanie nim objęty dopiero po okresie pobierania zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego przysługującego z tytułu zatrudnienia, które ustało.

Więcej w Rzeczpospolitej z 24 lutego 2012 r.