Kiedy PFRON przyzna dofinansowanie

Rzeczpospolita (2012-02-29), autor: Rzeczpospolita , oprac.: GR

lut 29, 2012

Od 2002 r. firma zatrudniała trzy osoby. W maju 2011 r. dostały orzeczenia o lekkim stopniu niepełnosprawności. Dlatego od maja 2011 r. pracodawca pobierał na nie miesięczne dofinansowanie do ich wynagrodzeń z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Będąc ostatnio na szkoleniu, dowiedział się, że nie mógł się ubiegać o takie wsparcie. Czy szkolący miał rację? – pyta czytelnik Rzeczpospolitej.

Tak – odpowiada ekspert „Rz”. Przesądza o tym interpretacja Biura Pełnomocnika Rządu do spraw Osób Niepełnosprawnych (BON-1-52311-240-2-LK/2010). W pierwszej kolejności należy stosować wykładnię funkcjonalną rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z 6 sierpnia 2008 r., uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych, DzUrz WE L 214 z 9.08.2008 r., s. 3) oraz kierunek wykładni wyznaczony tzw. motywem nr 28 tego rozporządzenia. Zgodnie z nimi pracodawca, który przed 1 stycznia 2009 r. zatrudniał osobę sprawną i nadal ją zatrudniał, gdy po tej dacie stała się niepełnosprawna, nie spełnia warunków, aby uznać ją za zatrudnioną w warunkach efektu zachęty lub w takich uprawniających do wyłączenia obowiązku ustalania tego efektu.

To samo dotyczy pracownika, który został zatrudniony po 1 stycznia 2009 r. jako osoba pełnosprawna i następnie stal się niepełnosprawny. Uwzględniając to, że okres, w którym ustala się efekt zachęty, obejmuje miesiąc podjęcia zatrudnienia przez niepełnosprawnego, bez ponownego podjęcia zatrudnienia przez niepełnosprawnego nie można u tych osób ustalić efektu zachęty.

U zatrudnionych jako osoby niepełnosprawne przed 1 stycznia 2009 r. nie należy ustalać efektu zachęty jedynie wtedy, gdy zachodzą przesłanki wyłączające obowiązek jego ustalenia. Przewiduje to rozporządzenie KE lub art. 2 ustawy z 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (DzU nr 237, poz. 1652). Co do zasady pomoc udzielaną na zatrudnienie osób niepełnosprawnych które nie są nowo zatrudnionymi. Komisja Europejska uznaje za pomoc trwającą i niewymagająca ustalenia efektu zachęty. Dlatego gdy na takiego pracownika uzyskano pomoc na zatrudnienie, w tym tę z PFRON, o której mowa w art. 25, 25a, 26a i 26f ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (DzU z 2011 r. nr 127, poz. 721 ze zm., dalej ustawa o rehabilitacji), nie ma potrzeby ustalać efektu zachęty. Wynika to z motywu nr 30 rozporządzenia KE i ustawy z 5 grudnia 2008 r. Gdy na zatrudnionego pracownika nie można ustalić efektu zachęty oraz nie zachodzą warunki wyłączające obowiązek jego ustalenia, na tę osobę nie przysługuje dofinansowanie.

Więcej w Rzeczpospolitej z 27 lutego 2012 r.