Za zwłokę w wypłacie należą się odsetki

Rzeczpospolita (2012-03-05), autor: Joanna Nowicka , oprac.: GR

mar 5, 2012

W 2011 r. błędnie obliczyliśmy ekwiwalent za urlop dla byłego pracownika mojej firmy. Chodzi o zaniżenie świadczenia za 20 dni, tj. o 1290 zł. Czy zaległość muszę wypłacić tej osobie wraz z odsetkami za zwłokę? A jeżeli tak, to jaki procent zastosować? Czy to oprocentowanie należy opodatkować i oskładkować? Ekwiwalent wypłacimy 158 dni po terminie – pyta czytelnik Rzeczpospolitej.

Byłemu pracownikowi należą się odsetki ustawowe (na podstawie art. 481 k.c. w zw. z art. 300 k.p.).
Wyrównanie ekwiwalentu podlega oskładkowaniu i opodatkowaniu, ale oprocentowanie z tytułu zwłoki jest zwolnione z tych danin.

Obowiązek wypłaty odsetek powstaje, gdy płatnik uchybi terminowi wypłaty świadczenia pieniężnego. Pracodawca je wypłaca, kiedy spóźni się z wypłatą wynagrodzenia lub innego świadczenia ze stosunku pracy. W przypadku czytelnika chodzi o część, o jaką zaniżył on naliczony ekwiwalent za urlop niewykorzystany w naturze.

Do obliczenia odsetek z tytułu opóźnienia w wypłacie wynagrodzenia mają zastosowanie przepisy dotyczące odsetek ustawowych. Od 15 grudnia 2008 r. ich wysokość wynosi 13 proc. w stosunku rocznym. Jednak firma może przewidzieć wyższe odsetki w układzie zbiorowym pracy lub w umowie o pracę (art. 481 § 2 k.c).
Ale nawet wtedy maksymalna ich wysokość – jako wynikająca z czynności prawnej – nie może w stosunku rocznym przekraczać czterokrotności wysokości stopy kredytu lombardowego NBP (art. 359 §21 k.c).
Roszczenie o odsetki z tytułu wypłacenia z opóźnieniem wynagrodzenia za pracę jest ściśle związane ze stosunkiem pracy. Dotyczy bowiem odpowiedzialności pracodawcy za niewykonanie wynikającego z art. 86 k.p. obowiązku wypłacenia wynagrodzenia w miejscu oraz terminie określonym w regulaminie pracy.
Pracodawca powinien je uwzględnić nawet, gdyby pracownik tego roszczenia nie zgłosił (wyrok SN z 21 lipca 199A r., IPRN42/94).

Byłemu pracownikowi przysługują odsetki w realizacji wynagrodzenia za pracę za czas opóźnienia od całości niewypłaconego w terminie wynagrodzenia. Procent trzeba mu więc naliczyć od tej części, od której pracodawca odprowadził składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych (uchwała SN z 19 września 2002r., IIIPZP18/02).

Więcej w Rzeczpospolitej z 2 marca 2012 r.