Czy jest VAT od sprzedaży nieruchomości?

Rzeczpospolita (2012-03-07), autor: Anna Jaroszewicz , oprac.: GR

mar 7, 2012

Podział gruntu na działki, zmiana jego przeznaczenia z rolnego na nierolny, przygotowanie do sprzedaży, a w konsekwencji sprzedaż, wyczerpuje znamiona działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o VAT – czytamy w Rzeczpospolitej.

Podatniczka złożyła w urzędzie skarbowym zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku VAT wraz z oświadczeniem, że dokonana przez nią sprzedaż nieruchomości nie jest związana z prowadzoną działalnością gospodarczą. Następnie wystąpiła z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty w podatku VAT, wskazując, że sprzedaż działek nie była związana z działalnością gospodarczą, lecz była to sprzedaż majątku osobistego.
Dlatego podatniczka nie udokumentowała tych transakcji fakturami VAT i nie ujęła w rejestrach sprzedaży.

W ocenie organu podatkowego skarżąca nie miała zamiaru wykorzystywać nieruchomości na własne potrzeby lub dla zaspokojenia potrzeb rodziny. Wskazywały na to podjęte przez nią czynności, tj. opracowanie przez wójta na wniosek skarżącej projektu podziału działek na cele nierolne, decyzje urzędu gminy zatwierdzające projekt podziału, w końcu sprzedaż nieruchomości. Organ stanął na stanowisku, że sporne transakcje, ze względu na wykonywanie ich w sposób profesjonalny, zorganizowany i stały, są działalnością gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, a tym samym podlegają opodatkowaniu.

WSA w Szczecinie 15 lutego 2012 r. (I SA/Sz 1002/11) oddalił skargę, wskazując na dużą aktywność skarżącej w zakresie podejmowanych działań zmierzających do dokonania sprzedaży. Podatniczka, podejmując czynności związane z podzieleniem gruntu na działki, zmianą jego przeznaczenia z rolnego na nierolny, przygotowaniem działek do sprzedaży, planując i następnie organizując ich sprzedaż, przejawiła zamiar prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie handlu działkami. W konsekwencji jej działania wyczerpują znamiona działalności gospodarczej.

Więcej w Rzeczpospolitej z 7 marca 2012 r.