Zmiana świadczeń bez odsetek

Rzeczpospolita (2012-03-13), autor: mrz , oprac.: GR

mar 13, 2012

Osoba, która przed sądem wygrała prawo do renty zamiast wypłacanego wcześniej świadczenia przedemerytalnego, nie ma prawa do odsetek od zaległości – czytamy w Rzeczpospolitej.

Ryszard Z. domagał się od ZUS-u przyznania mu renty od 1999 r. Gdy wygrał to świadczenie przed sądem, ZUS wypłacając rentę wstecz, potrącił z niej wysokość przyznanego mu świadczenia przedemerytalnego.
Rencista ponownie złożył sprawę do sądu, ten uznał jednak, że wyliczenia zakładu były prawidłowe.
Mężczyzna pozwał więc ZUS po raz trzeci o wypłatę odsetek od zaległej renty. Najpierw ZUS, a później sąd pominął odsetki za okres, gdy rencista otrzymywał świadczenie przedemerytalne. Było ono wyższe od przyznanej później przez sąd renty. Zainteresowany obliczył wysokość należności na 67 tys. złotych i złożył apelację, a później skargę kasacyjną od orzeczeń odmawiających mu prawa do takiej rekompensaty.

Sąd Najwyższy (sygnatura akt: I UK 197/11) oddalił skargę kasacyjną rencisty. Sędziowie uznali bowiem, że do świadczenia przedemerytalnego, które nie jest świadczeniem z ubezpieczenia społecznego, stosuje się zgodnie z art. 11 ustawy o świadczeniach przedemerytalnych odpowiednio m.in. art. 98 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

W myśl tego przepisu w razie zbiegu prawa do kilku świadczeń, zainteresowanemu przysługuje prawo do świadczenia wyższego lub przez niego wybranego. Ten przepis nie odnosi się jednak wprost do sytuacji, która miała miejsce w tym przypadku. Dopiero art. 4 ust. 2 ustawy o świadczeniach przedemerytalnych rozstrzyga, że prawo do niego ulega zawieszeniu w przypadku nabycia prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy.

Zdaniem SN w takiej sytuacji odpowiednie zastosowanie ma art 98 ust. 3 ustawy emerytalnej. Kwota świadczenia przedemerytalnego wypłaconego za okres, za który zainteresowanemu została później przyznana renta z tytułu niezdolności do pracy, podlega potrąceniu z kwoty zaległości. ZUS nie musiał więc wypłacać skarżącemu renty, skoro mógł zaliczyć na jej poczet wypłacone uprzednio świadczę nie przedemerytalne, wynika z tego, że w okresie wypłaty świadczenia przedemerytalne go nie zalegał z wypłatą renty. Nie ma więc podstawy do przyznania odsetek za ten czas.
Sygnatura akt: I UK 197/11

Więcej w Rzeczpospolitej z 13 marca 2012 r.