Prywatne nauczanie nie zawsze bez podatku

Rzeczpospolita (2012-03-25), autor: Rzeczpospolita , oprac.: GR

mar 25, 2012

Korepetycje grupowe, zorganizowane przez podmiot niebędący jednostką objętą systemem oświaty, prowadzone przez zatrudnionych nauczycieli, nie korzystają ze zwolnienia z VAT.

Jak czytamy w Rzeczpospolitej, czynny podatnik VAT prowadzi działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług pozaszkolnych form edukacji (PKD200 -85.59190). Jednocześnie nie jest jednostką objętą systemem oświaty i nie posiada zaświadczenia o wpisie do ewidencji, o którym mowa w art. 82 ustawy o systemie oświaty.

W ramach działalności gospodarczej prowadził zorganizowaną formę prywatnego nauczania przedmiotów ogólnokształcących na poziomie ponadgimnazjalnym przez nauczycieli (zatrudnionych na umowę-zlecenie).
Zadeklarowali oni gotowość nauczania pod swoim nazwiskiem w formie korepetycji grupowych. Usługi edukacyjne polegały na prowadzeniu korepetycji z przedmiotów szkolnych, a ich celem było przygotowanie uczniów do matury.

Podatnik również jest nauczycielem, jednak usług edukacyjnych nie świadczył osobiście. Do jego obowiązków z tytułu organizowania korepetycji grupowych należały: pobór opłat od uczniów, udostępnianie sal lekcyjnych oraz rozliczanie (składek ZUS i podatków) nauczycieli z tytułu zatrudnienia na umowę-zlecenie.

Występując o interpretację przepisów podatkowych, chciał potwierdzenia, że na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 27 ustawy o VAT świadczone przez niego usługi korepetycji grupowych korzystają ze zwolnienia z VAT.
Stanowisko Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji z 9 września 2011 r. (IPTPP2M43-249/ 11-A/IR) było inne. Przyznała ona, że spełniona jest niewątpliwie przesłanka zwolnienia dotycząca poziomu edukacji (edukacja ponadgimnazjalna). Jednak należy jeszcze rozstrzygnąć, czy można uznać kształcenie przez nauczycieli zatrudnionych przez wnioskodawcę za nauczanie prywatne.

Odwołując się do orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (C-455/05), Izba zauważyła, że nauczyciele nie udzielają korepetycji na własny rachunek i własną odpowiedzialność. Zatrudniani są bowiem przez firmę wnioskodawcy, a więc nie łączy ich bezpośrednia relacja umowna z uczniami. W konsekwencji usług świadczonych przez wnioskodawcę nie można uznać za nauczanie prywatne i tym samym nie korzystają one ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 27 ustawy o VAT.
Nie mogą też korzystać ze zwolnienia z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy o VAT, gdyż sam wnioskodawca nie spełnia przesłanki podmiotowej wskazanej w tym przepisie – nie jest jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty.

Więcej w Rzeczpospolitej z 22 marca 2012 r.