Szkolący muszą znać źródło pochodzenia pieniędzy trafiających na ich konto

Rzeczpospolita (2012-03-27), autor: Agnieszka Pabiańska , oprac.: GR

mar 27, 2012

Szkolenia zawodowe finansowane co najmniej w 70 proc. ze środków publicznych są zwolnione z VAT. Wiele firm wciąż ma jednak wątpliwości, co ten warunek oznacza w praktyce – czytamy w Rzeczpospolitej.

Wielu podatników wciąż ma wątpliwości, czy prowadzone przez nich szkolenia finansowane ze środków publicznych są zwolnione z VAT. Wykładnia art. 43 pkt i ust. 29 lit. c ustawy o VAT sprawia bowiem problemy. Zgodnie z tym przepisem zwalnia się z podatku usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w pkt 26 finansowane w całości ze środków publicznych oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związaną.

Warunek całkowitego sfinansowania ze środków publicznych często trudny jest jednak do spełnienia.
Minister finansów postanowił więc nieco złagodzić go w § 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia z 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Zgodnie z tym przepisem zwalnia się z podatku również usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, finansowane w co najmniej 70 proc. ze środków publicznych.

Polskie przepisy z zakresu VAT nie zawierają definicji kształcenia zawodowego oraz przekwalifikowania zawodowego. Należy się więc odwołać do regulacji unijnych, a konkretnie art. 44 rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 282/ 2011 z 15 marca 2011 r. Przepis ten mówi, że usługi w zakresie kształcenia zawodowego i przekwalifikowania obejmują nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, tak samo jak nauczanie mające na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych. Jednocześnie bez znaczenia jest czas trwania kursu.

Do stwierdzenia, że świadczone przez podatnika usługi kwalifikują się do zwolnienia od VAT pozostaje jeszcze ustalić sposób finansowania realizowanych świadczeń tj. czy szkolenie finansowane jest z środków publicznych w całości lub przynajmniej w 70 proc.

W praktyce, do skorzystania ze zwolnienia z VAT na podstawie art. 43 pkt 1 ust. 29 lit c ustawy o VAT nie wymaga się, aby faktyczny wykonawca był bezpośrednio finansowany ze środków publicznych. Wystarczy, aby kontrahent biorący udział w szkoleniu pokrył co najmniej 70 proc. kosztów szkolenia z uzyskanych w tym celu środków dotacyjnych.

Należy pamiętać, że od 1 stycznia 2011 r. ze zwolnienia od podatku VAT przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy mogą korzystać szkolenia z zakresu kształcenia lub przekwalifikowania zawodowego, w których koszty uczestnictwa finansowane są przez inne jednostki sektora finansów publicznych. Są one zdefiniowane w art. 9 ustawy o finansach publicznych. Z przepisu tego wynika, że chodzi m.in. o przychody: gmin, powiatów i województw, sądów i trybunałów, ZUS, KRUS, NFZ, publicznych samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej, państwowych i samorządowych instytucji kultury, państwowych instytucji filmowych, PAN, PFRON czy Funduszu Pracy.

Więcej w Rzeczpospolitej z 23 marca 2012 r.