Czy czekający na kolejne orzeczenie to nadal osoba niepełnosprawna

Dziennik Gazeta Prawna (2012-03-30), autor: Elżbieta Sadło , oprac.: GR

mar 30, 2012

Pracownik posiadał orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności ważne do 10 lutego 2012 r. Teraz złożył wniosek o wydanie kolejnego. Cierpi on na schorzenie narządu wzroku – wada z biegiem czasu pogarsza się. A więc pracownik z całą pewnością otrzyma to orzeczenie. Czy w związku z tym możemy nadal traktować go jako osobę niepełnosprawną, pomimo utraty ważności orzeczenia? – pyta czytelnik Dziennika Gazety Prawnej.

Przepis art. 1 ustawy z 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, dalej: ustawa o rehabilitacji zawiera definicję osoby niepełnosprawnej. Mianowicie, przez pojęcie osoby niepełnosprawnej należy rozumieć osobę, której niepełnosprawność została potwierdzona orzeczeniem:

– o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności,

– o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy na podstawie odrębnych przepisów, lub

– o niepełnosprawności, wydanym przed ukończeniem 16. roku życia.

Brak aktualnego orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność danej osoby automatycznie pozbawia ją więc statusu osoby niepełnosprawnej. Aby pracownik mógł być traktowany przez pracodawcę jako osoba niepełnosprawna, muszą być zatem spełnione dwa warunki:

– legitymowanie się przez nią ważnym i prawomocnym orzeczeniem o zaliczeniu do jednego ze stopniu niepełnosprawności (lub innym traktowanym w świetle przepisów ustawy o rehabilitacji),

– przedstawienie pracodawcy aktualnego orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność.

W przypadku gdy orzeczenie wydane na czas określony wygasa, a osoba niepełnosprawna nie przedstawi pracodawcy nowego orzeczenia, należy ją traktować jako osobę sprawną aż do momentu przedstawienia przez nią kolejnego orzeczenia. Natomiast w sytuacji, gdy brak ciągłości orzeczenia o niepełnosprawności wynika np. z długotrwałego postępowania (w tym także postępowania przed sądem), po uzyskaniu przez pracownika prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności – jeżeli treść wyroku lub orzeczenia na to zezwala – nie ma przeszkód prawnych, aby pracodawca dokonał stosownych korekt w tym zakresie oraz odpowiedniego dostosowania zakresu uprawnień pracowniczych uzależnionych od stopnia niepełnosprawności pracownika.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 29 marca 2012 r.