W razie likwidacji firmy ulepszeń nie ujmujemy w remanencie

Rzeczpospolita (2012-04-02), autor: Rzeczpospolita , oprac.: GR

kw. 2, 2012

Wspólnicy zamierzają zlikwidować spółkę jawną. W trakcie swojej działalności spółka poniosła nakłady na inwestycję w obcym środku trwałym (modernizacja wydzierżawionego budynku). Czy ich wartość trzeba ująć w remanencie likwidacyjnym sporządzanym do celów VAT? – pyta czytelnik Rzeczpospolitej.

Nie – odpowiada „Rz”. Z art. 14 ust 1 ustawy o VAT wynika obowiązek opodatkowania towarów, które pozostały w spółce cywilnej bądź handlowej niemającej osobowości prawnej (bądź u osoby fizycznej prowadzącej indywidualną działalność gospodarczą) na moment likwidacji działalności. W myśl tego przepisu „opodatkowaniu podlegają towary własnej produkcji i towary, które po nabyciu nie były przedmiotem dostawy towarów”.

Organy podatkowe potwierdzają, że inwestycji w obcym środku trwałym nie można uznać za towar w rozumieniu ustawy o VAT, a zatem nie podlega ona opodatkowaniu w chwili zaprzestania działalności (przywołany przepis nie ma tu zastosowania). Jak jednak wskazała Izba Skarbowa w Warszawie w interpretacji z 14 stycznia 2010 r. (IPPP1-443-1014/09-4/PR), w takim przypadku może powstać obowiązek korekty VAT odliczonego od nakładów na cudzą nieruchomość w związku ze zmianą przeznaczenia tych nakładów, które ostatecznie nie będą służyć czynnościom opodatkowanym.

Więcej w Rzeczpospolitej z 29 marca 2012 r.