Zlecenie zmienia tytuł do składek

Rzeczpospolita (2012-04-11), autor: Bogdan Majkowski , oprac.: GR

kw. 11, 2012

Od 16 kwietnia br. chcemy podpisać umowę-zlecenie ze swoją pracownicą, która przebywa na urlopie wychowawczym. Wynagrodzenie ze zlecenia będzie płatne co miesiąc, a pierwszą wypłatę, w kwocie 1500 zł, zrealizujemy na początku maja. Do tej pory za pracownicę rozliczaliśmy składki z wychowawczego. Czy teraz mamy je liczyć od zlecenia i czy już od kwietnia czy od maja, kiedy ta osoba osiągnie pierwszy przychód jako zleceniobiorca? – pyta czytelnik Rzeczpospolitej.

Już od dnia podpisania umowy-zlecenia zmieni się tytuł do ubezpieczeń dla tej osoby i ich zakres. W czasie wykonywania umowy cywilnej pracownica musi figurować w ZUS jako zleceniobiorca. Znaczenie ma okres realizowania przez nią tego kontraktu, a nie data wypłacania przychodu. Zakładając, że praca na zlecenie w okresie urlopu wychowawczego będzie jedynym źródłem osiągania przez nią przychodów stanowiących dla ZUS tytuł do ubezpieczeń, należy ją zgłosić do wszystkich ubezpieczeń obowiązkowo, poza chorobowym, które jest dla zleceniobiorców dobrowolne.

Do końca 2011 r. podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe dla osób objętych nimi z racji korzystania z urlopu wychowawczego była kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę. Natomiast od początku bieżącego roku jest to równowartość 60 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale albo przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone konkretnej osobie za 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających urlop wychowawczy – zależy, która kwota jest niższa (art. 18 ust. 5b oraz ust. 14 ustawy systemowej).

Nie zmieniła się natomiast podstawa składek zdrowotnych. Nadal odpowiada ona aktualnej kwocie świadczenia pielęgnacyjnego, które wynosi 520 zł (art. 80 ust. 8 pkt 10 ustawy zdrowotnej).
Pracodawca jedynie wykazuje składki należne za pracowników korzystających z urlopu wychowawczego, ale ich nie opłaca. W całości finansuje je budżet państwa za pośrednictwem ZUS.

Pracownik, który z własnym pracodawcą dodatkowo podpisze umowę-zlecenie, z przychodów z obydwu umów musi być rozliczany jako pracownik (art. 8 ust. 2a ustawy systemowej). Zasada ta nie działa jednak w sytuacji, gdy kontrakt cywilny trwa w okresie urlopu wychowawczego. Przebywanie na tym urlopie jest bowiem odrębnym od stosunku pracy tytułem do ubezpieczeń.

W takiej sytuacji dochodzi więc do zbiegu tytułów do ubezpieczeń: umowy-zlecenia z przebywaniem na urlopie wychowawczym. Wygrywa tu praca zarobkowa. Budżet państwa przestaje wówczas finansować składki z urlopu zarówno na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, jak i zdrowotne.

Nie ma przy tym znaczenia data wypłaty przychodu, ale dzień, od którego powstał tytuł do ubezpieczeń inny niż korzystanie z urlopu wychowawczego. Zatem pracownica, o którą pyta czytelnik do 15 kwietnia br. będzie ubezpieczona z racji urlopu, a od dnia następnego – jako zleceniobiorca. W tej sytuacji składki emerytalno-rentowe za kwiecień z urlopu czytelnik musi rozliczyć od proporcjonalnie obniżonej podstawy wymiaru składek. Czyli kwotę miesięcznej podstawy musi:

– podzielić przez liczbę dni kalendarzowych w kwietniu,

– wynik pomnożyć przez liczbę dni podlegania ubezpieczeniom.

Składkę zdrowotną musi natomiast nauczyć w pełnej wysokości, bo jest ona miesięczna i niepodzielna.

Więcej w Rzeczpospolitej z 10 kwietnia 2012 r.