Jeśli zatrudniasz osobę pobierającą świadczenie przedemerytalne, musisz do końca maja poinformować Zakład Ubezpieczeń Społecznych o wypłaconych jej wynagrodzeniach.

Zakład zawiadamiasz o pieniądzach, jakie jej wypłaciłeś podczas poprzedniego roku rozliczeniowego tych należności, czyli od i marca ubiegłego roku do końca lutego bieżącego roku. Dotyczy to pracodawców i zleceniodawców mających wśród swojego personelu osoby otrzymujące świadczenia przedemerytalne lub zasiłki przedemerytalne. Muszą oni zawiadomić ZUS o wypłaconych im w tym okresie wynagrodzeniach podlegających obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym na podstawie ustawy systemowej lub z tytułu służby mundurowej. Dane te są potrzebne ZUS do rocznego rozliczenia osób pobierających świadczenie przedemerytalne lub zasiłek przedemerytalny. Zaświadczenia tej treści przesyłają również sami zainteresowani. Dzięki temu ZUS może porównać i zweryfikować te dokumenty.

Nie ma oficjalnego wzoru zaświadczenia, jakie musi przekazać przedsiębiorca do ZUS. Wystarczy zawrzeć w nim informację, np. od i marca 2006 r. do końca lutego 2007 r. wypłaciłem panu Janowi K. 10 tys. zł przychodu. Na podstawie złożonych w ten sposób danych ZUS dokona końcowego, rocznego bilansu dodatkowych zarobków świadczeniobiorców i odpowiednio je zmniejszy lub zawiesi. Jeśli zadeklarowany przychód wraz ze świadczeniem lub zasiłkiem przekroczy kwotę 14 282,40 zł, ZUS obniża stosownie te świadczenia, a zainteresowany musi zwrócić nadpłacone sumy. Może się też okazać, że zarobki zsumowane ze świadczeniem lub przychodem będą wyższe od 19 994,40 zł. W takiej sytuacji ubezpieczony musi oddać wypłacone świadczenia lub zasiłki przedemerytalne.

Więcej Rzeczpospolita.