Czy program komputerowy ująć jako środek trwały

Dziennik Gazeta Prawna (2012-04-17), autor: Agnieszka Pokojska , oprac.: GR

kw. 17, 2012

Spółka zakupiła program komputerowy. Czy w ewidencji księgowej należy go ująć jako wartość niematerialną i prawną, czy jako środek trwały? – pyta czytelnik Dziennika Gazety Prawnej.

Zakupiony program komputerowy ujmuje się w wartościach niematerialnych i prawnych. Wynika to z art. 3 ust. 1 pkt 14 ustawy o rachunkowości, który do takich składników majątku zalicza prawa autorskie. Program komputerowy jest właśnie takim prawem na podstawie art. 1 ustawy z 4 lutego 19941 r. – o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U z 2006 r. nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Takie zakwalifikowanie zgodnie z prawem bilansowym jest właściwe, gdy program będzie wykorzystywany w działalności jednostki, a przewidywany okres jego ekonomicznej użyteczności będzie dłuższy niż rok.

Do ksiąg rachunkowych wprowadza się w kwocie z faktury, bez podlegającego odliczeniu VAT, powiększonej m.in. o koszty bezpośrednio związane z zakupem. Oznacza to, że do wartości początkowej zalicza się do koszty związane z instalacją, uruchomieniem i testowaniem programu komputerowego. Nie uwzględnia się natomiast wydatków związanych z przeszkoleniem pracowników w zakresie korzystania z programu.

Ewidencja księgowa w tym przypadku może przebiegać w następujący sposób:

1. Faktura za zakup programu komputerowego: strona Wn konta – 300 Rozliczenie zakupu – wartość w cenie zakupu, strona Wn konta 225 – Rozliczenie VAT naliczonego – VAT naliczony podlegający odliczeniu, strona Ma konta 240 – Inne rozrachunki – wartość brutto;

2. Wprowadzenie programu do ewidencji wartości niematerialnych i prawnych: strona Wn konta 020 -Wartości niematerialne i prawne, strona Ma konta 300 – Rozliczenie zakupu. Warto podkreślić, że taka ewidencja nie dotyczy programów komputerowych wytwarzanych przez podmiot we własnym zakresie.
Koszty w tym przypadku zalicza się w trakcie ich wytwarzania do bieżących okresów sprawozdawczych.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 16 kwietnia 2012 r.