Jak donosi Rzeczpospolita, rząd przyjął 17 kwietnia br. projekt nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz kodeksu karnego.

Nowelizacja ustawy wynika z wyroku Trybunału Konstytucyjnego (sygn. P 29/09), który w listopadzie 2010 r. orzekł niezgodność z ustawą zasadniczą oraz z ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi niektórych przepisów dotyczących kar za uchylanie się od opłacania składek na ubezpieczenie społeczne. Okazało się bowiem, że co roku kilka tysięcy przedsiębiorców było karanych za zaległości najpierw opłatą dodatkową przez ZUS, a później przez sąd grzywną.

Po zmianach ZUS nadal będzie mógł nałożyć na niesumiennego przedsiębiorcę opłatę dodatkową w wysokości 100 proc. kwoty składek nieopłaconych w terminie.

Jeśli jednak w tym czasie zostało wszczęte postępowanie przed sądem, to postępowanie prowadzone przez zakład w sprawie nałożenia opłaty dodatkowej będzie podlegało zawieszeniu z urzędu do czasu rozstrzygnięcia sprawy przez sąd. Jeżeli płatnik zostanie skazany za przestępstwo lub wykroczenie za nieopłacenie bądź opłacenie w zaniżonej wysokości składek, postępowanie w ZUS zostanie umorzone z urzędu.

Jeśli zaś ZUS zdąży przeprowadzić własne postępowanie i zakończyć je, zanim sprawa spóźnienia z opłatą składek trafi do sądu, to ZUS będzie musiał uchylić decyzję o opłacie dodatkowej i zwrócić przedsiębiorcy pieniądze w ciągu 30 dni od uprawomocnienia się wyroku.

Więcej w Rzeczpospolitej z 18 kwietnia 2012 r.