Jest dochód, nie było wydatków na nabycie…

Rzeczpospolita , autor: Anna Koleśnik , oprac.: GR

maj 21, 2007

Sprzedałem udziały w spółce z o.o. nabyte w darowiźnie. Co będzie kosztem uzyskania przychodu przy ustalaniu dochodu z tej sprzedaży Czy można uznać za taki koszt wartość rynkową zbywanych udziałów z dnia nabycia darowizny – pyta czytelnik DF.

Przeprowadzona przez czytelnika transakcja – zgodnie z art 17 ust 1 pkt 6 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (updof), powoduje powstanie przychodu z kapitałów pieniężnych

Przychodem kwota należna

Za taki przychód uważa się m.in. należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, przychody z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną.

Datą, w której powstaje przychód, jest dzień, w którym nastąpiło przeniesienie prawa własności udziałów na rzecz innej osoby bez względu na to, kiedy zbywca otrzyma zapłatę z tego tytułu.

Art. 17 ust. 2 updof mówi z kolei, że przy ustalaniu wartości tego przychodu stosuje się odpowiednio art. 19. A z niego wynika, że przychodem z odpłatnego zbycia udziałów będzie ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia, czyli m.in. wydatki poniesione w związku z zawarciem umowy sprzedaży udziałów.

19 proc od dochodu

Podatkiem – według stawki 19 proc. – jest jednak obciążony dochód, nie przychód (art. 30b ust. 1 updof). Dochodem tym – w świetle art. 3ob ust. 2 pkt 4 updof – jest różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną a kosztami uzyskania przychodów, określonymi w zależności od sposobu nabycia udziałów: s w art. 22 ust. if – gdy zostały one objęte w zamian za wkład niepieniężny lub w art. 23 ust 1 pkt 38 – w pozostałych wypadkach. Z tego ostatniego przepisu wynika, że nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na nabycie udziałów w spółce mającej osobowość prawną. Są one jednak takim kosztem przy ustalaniu dochodu z odpłatnego zbycia tych udziałów.

Podatnik nie poniósł kosztu

Jak wyjaśnił Drugi Urząd Skarbowy w Białymstoku w interpretacji z 12 marca 2007 r. (Il US pb IB M15-4/7a/4/07/KSz), użycie przez ustawodawcę określenia .wydatki na nabycie" oznacza, że do kosztów uzyskania przychodów – ale dopiero z chwilą sprzedaży udziałów – zalicza się wydatki bezpośredni i warunkujące nabycie tych udziałów, tj. takie, bez których poniesienia skuteczne nabycie udziałów nie byłoby możliwe.

Skoro udziały zostały nabyte w drodze darowizny, opodatkowany będzie przychód uzyskany z tego tytułu pomniejszony wyłącznie o koszty odpłatnego zbycia, bowiem koszty nabycia udziałów w tej sytuacji w ogóle nie występują.

Dodajmy, że zgodnie z art 3 ob ust 5 i updof dochodów ze zbycia udziałów w spółce nie łączy się z dochodami z innych źródeł. Po zakończeniu roku podatkowego podatnik musi rozliczyć je w odrębnym zeznaniu podatkowym (PIT-38).

Więcej Rzeczpospolita.