Zasiłek stały dla osoby bez emerytury lub renty

Rzeczpospolita (2012-05-08), autor: Katarzyna Wójcik-Adamska , oprac.: GR

maj 8, 2012

Osoba, która ukończyła 60 lat (kobieta) lub 65 lat (mężczyzna), jest niezdolna do pracy, a nie przyznano jej ani emerytury, ani renty, może wystąpić o zasiłek stały – informuje Rzeczpospolita.

Przyznanie prawa do takiego zasiłku wymaga spełnienia kryterium dochodowego. Osoba samotna musi wykazać dochód niższy niż 477 zł. Kryterium dla osób prowadzących wspólne gospodarstwo domowe jest niższe i wynosi 351 zł.

Dochód osoby uprawnionej oraz dochód na osobę w rodzinie musi być niższy od kryterium. Oznacza to, że gdy jedynym źródłem utrzymania rodziny jest dochód osoby uprawnionej do zasiłku stałego wynoszący co najmniej 351 zł, to osoba ta nie otrzyma świadczenia, mimo że jest spełnione kryterium dochodowe w przeliczeniu na osobę w rodzinie.

Zasiłek musi wynosić co najmniej 30 zł. W odniesieniu do samotnie gospodarujących określona jest też maksymalna kwota zasiłku – 444 zł. Świadczenie tej wysokości otrzymają osoby, których dochód jest bliski zeru. Zasiłek wypłaca się w wysokości różnicy między kryterium dochodowym a dochodem osoby (lub na osobę w rodzinie).

Ustawa o pomocy społecznej przewiduje zakaz łączenia zasiłku stałego z niektórymi świadczeniami z zabezpieczenia społecznego. Pierwszym z nich jest renta socjalna. W razie zbiegu uprawnień do renty socjalnej, i zasiłku stałego wybiera się zwykle to pierwsze świadczenie, głównie ze względu na jego wyższą wartość.

Zasiłku nie wolno ponadto łączyć ze świadczeniem pielęgnacyjnym ani z dodatkiem do zasiłku rodzinnego.
Osobie, której przyznano emeryturę lub rentę za okres, za który wypłacono zasiłek stały, ZUS wypłaci świadczenie pomniejszone o kwotę odpowiadającą wysokości wypłaconych za ten okres zasiłków.
Aby osoba niezdolna do pracy z powodu wieku mogła uzyskać zasiłek stały, musi złożyć wniosek w ośrodku pomocy społecznej.

Więcej w Rzeczpospolitej z 5 maja 2012 r.