Nowa działalność, stary limit…

Rzeczpospolita , autor: Anna Koleśnik , oprac.: GR

maj 21, 2007

Likwidacja jednoosobowej firmy i założenie nowej nie oznacza, że podatnika obowiązuje nowy limit obrotów, którego przekroczenie powoduje obowiązek Instalacji kasy fiskalnej. Urzędy skarbowe traktują takiego przedsiębiorcą tak, jakby kontynuował działalność.

– Od listopada ubiegłego roku prowadziłem jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie handlu. W marcu |ą zlikwidowałem. Teraz chcą założyć nową firmą, o nieco Innym profilu – ale również bądą prowadzić sprzedaż detaliczną. Wcześniej nie miałem kasy fiskalnej. Jaki limit zwolnienia z kas będzie mnie teraz obowiązywał – 20 czy 40 tys. zł – pyta czytelnik DE.

Podobnej natury problem ma też drugi czytelnik. On jednak pierwszy raz założył firmę na początku 2007 r. Teraz jego sprzedaż na rzecz osób fizycznych zbliża się do limitu 20 tys. zł. Pyta, czy jeśli zlikwiduje działalność, a następnie po przerwie zarejestruje ją na nowo, będzie miał nowy limit w tej samej wysokości.

Przypomnijmy, że przedsiębiorcy, którzy sprzedają towary i usługi osobom fizycznym i rolnikom ryczałtowym (czyli dla tzw. ludności), mają obowiązek rejestrowania takich obrotów w kasie fiskalnej. Ale dopiero po przekroczeniu określonego progu obrotów (z pewnymi wyjątkami – sprzedaż niektórych towarów i usług musi być w ten sposób rejestrowana bez względu na jej rozmiar). Dla osób rozpoczynających sprzedaż w pierwszym półroczu 2007 r. limit obrotów wynosi 20 tys. zl, a zwolnienie traci moc od razu od dnia następnego po przekroczeniu tej kwoty. Tym, którzy kontynuują działalność rozpoczętą w latach ubiegłych, przysługuje limit dwukrotnie wyższy – 40 tys. zi, a zwolnienie traci moc dopiero po upływie dwóch miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następnego po miesiącu, w którym przekroczona została ta kwota. Z tym że gdy ktoś raz utraci] zwolnienie (w stosunku do niego powstał obowiązek ewidencjonowania), w kolejnych latach nie może z niego skorzystać. Oczywiście przy obliczaniu, czy zostały przekroczone te kwoty, bierze się pod uwagę wyłącznie obrót z tytułu sprzedaży dla .ludności".

Organy podatkowe stoją na stanowisku, że jeśli osoba fizyczna prowadziła wcześniej jednoosobową firmę, to gdy ją zlikwiduje i zarejestruje nową, nie może być traktowana jako rozpoczynająca działalność. I to bez względu na to, czy profil działalności będzie ten sam, czy się zmieni. Cały czas bowiem jest to ten sam podatnik, posługujący się tym samym NIP (patrz ramka).

Według takiej interpretacji pierwszemu z czytelników przysługiwałby limit 40 tys. zł, z tym że sprawdzając czy go nie przekroczył, musiałby sumować obroty ze sprzedaży na rzecz ludności z obu działalności, osiągnięte w 2007 r. Drugiego z czytelników obowiązywać będzie natomiast limit 20 tys. zł, a wznowienie działalności po przerwie nie oznacza, że nabędzie on prawo do kolejnych 20 tys. zl. Aby mógł korzystać ze zwolnienia od kas, suma osiągniętych przez niego w 2007 r. przychodów nie może przekroczyć 20 tys. zł.

Urzędy skarbowe o skutkach wznowienia działalności

Przykładem stanowiska organów podatkowych w tej sprawie jest pismo Urzędu Skarbowego w Grudziądzu z 2 września 2005 r. (USI/443-78-120/05). Podatnik, który w latach 1993 – 2003 prowadził działalność gospodarczą i ewidencję w kasie fiskalnej, pytał, czy w razie jej wznowienia w 2005 r. będzie traktowany jako osoba rozpoczynająca działalność. Urząd stwierdził, że nie, gdyż nadal jest on tym samym podatnikiem VAT, mającym ten sam numer NIP. Dodał, że art. 113 wymienionej ustawy o VAT określający obowiązek prowadzenia ewidencji w kasach rejestrujących nie różnicuje podatników na prowadzących działalność gospodarczą w sposób nieprzerwany i tych, którzy prowadzili działalność gospodarczą, zaprzestali jej prowadzenia, a następnie ją wznowili.

Więcej Rzeczpospolita.