Karta medyczna ze składkami od pracowników

Rzeczpospolita (2012-05-15), autor: Anna Abramowska , oprac.: GR

maj 15, 2012

Aby objąć pracowników opieką zdrowotną, chcemy wykupić im pakiet usług medycznych. Wartość abonamentu na jednego pracownika to 90 zł. Kwota ta zostanie doliczona do przychodu tych osób, podlegającego opodatkowaniu oraz będzie stanowić podstawę do opodatkowania i do oskładkowania. W regulaminie wynagradzania znajdzie się przepis, zgodnie z którym świadczenia te będą przysługiwać zatrudnionym także za czas ich choroby. Czy w miesiącu, w którym pracownik będzie pobierał świadczenie chorobowe, wartość abonamentu będzie stanowić podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne? A może powinna zostać obniżona o część przypadającą na czas pobierania tych świadczeń? – pyta czytelnik Rzeczpospolitej.

Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 24 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (DzU nr 161, poz. 1106 ze zm) z składkowania wyłączone zostały te przychody stanowiące składniki wynagrodzenia, do których pracownik ma prawo w okresie pobierania wynagrodzenia chorobowego i zasiłku chorobowego, zasiłku macierzyńskiego, opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego. Konieczne jest spełnienie łącznie dwóch warunków:

– musi to wynikać z postanowień układów zbiorowych pracy lub przepisów o wynagradzaniu,

– świadczenia te zostały wypłacone za okres pobierania wynagrodzenia chorobowego lub zasiłku.

W sytuacji opisanej w pytaniu, abonamenty medyczne zgodnie z przepisami regulaminu wynagradzania należne będą pracownikom również za czas choroby. W praktyce w większości firm tak właśnie jest. A jeśli tak, to prawo do korzystania z abonamentu medycznego podczas absencji chorobowej będzie nieoskładkowane – ale tylko za czas nieobecności związanej z chorobą. Od pozostałej części abonamentu – tj. za przepracowane dni miesiąca, a także za te nieprzepracowane przez pracownika, ale za które zachowuje on prawo do wynagrodzenia (np. z powodu urlopu wypoczynkowego czy okolicznościowego) trzeba zapłacić ZUS. To oznacza konieczność dokonania pewnych obliczeń w celu poprawnego ustalenia podstawy wymiaru składek od abonamentu.

Zgodnie z decyzją ZUS nr 81 z 4 maja 2011 r. (znak: DI/100000/451/227/2011/KG) w sytuacji, gdy nieobecność chorobowa zatrudnionego trwa przez część miesiąca, należy proporcjonalnie obniżyć kwotę wartości pełnego abonamentu medycznego, dzieląc ją przez liczbę dni kalendarzowych danego miesiąca, a następnie mnożąc uzyskaną wartość przez liczbę dni tego miesiąca, za które pracownik pobrał wynagrodzenie za czas choroby lub zasiłek chorobowy. Tak ustaloną wartość należy odjąć od wysokości kwoty miesięcznego abonamentu medycznego. Otrzymaną różnicę trzeba uwzględnić w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Więcej w Rzeczpospolitej z 11 maja 2012 r.