Dodatek urlopowy nie zawsze z PIT

Rzeczpospolita (2012-05-22), autor: Marcin Szymankiewicz , oprac.: GR

maj 22, 2012

Dofinansowanie do wypoczynku ze środków zfśs jest zwolnione z opodatkowania w ramach rocznego limitu 380 zł, który obejmuje także inne świadczenia, np. paczki dla pracowników. Nasza spółka wypłaca pracownikom wybierającym się na co najmniej dwa tygodnie wolnego świadczenie urlopowe. Czy jest ono opodatkowane – pyta czytelnik Rzeczpospolitej.

Jeśli źródłem finansowania świadczeń zagwarantowanych pracownikom są środki zfśs, to przychód ten może być zwolniony z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o PIT. Skorzystanie z tego zwolnienia jest możliwe, gdy spełnione są łącznie następujące przesłanki: świadczenie musi zostać otrzymane przez pracownika, świadczenie ma charakter rzeczowy lub pieniężny, przy czym nie ma ono postaci bonu, talonu lub innego znaku uprawniającego go do wymiany na towary lub usługi, źródłem finansowania są w całości środki pochodzące z zfśs, świadczenie ma związek z finansowaniem działalności socjalnej, wartość tych świadczeń nie przekracza w roku podatkowym kwoty 380 zł.

Organy podatkowe zgadzają się, że ze zwolnienia zawartego w art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o PIT mogą korzystać również świadczenia urlopowe, jeżeli są przyznawane pracownikom przy zastosowaniu kryterium dochodowego. Oczywiście muszą być także spełnione pozostałe warunki określone w tym przepisie. Taką wykładnię potwierdza m.in.: interpretacja Izby Skarbowej w Poznaniu z 16 czerwca 2011 r.

Trzeba jednak pamiętać, że limit zwolnienia 380 zł rocznie jest jeden i dotyczy wszystkich świadczeń wypłacanych w danym roku z funduszu socjalnego i funduszu związków zawodowych niezależnie od tego, w ilu firmach podatnik jest zatrudniony. Pracodawca nie ma jednak obowiązku monitorować, czy pracownik uzyskał już w roku podatkowym z innej firmy przychody zwolnione na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o PIT. Nie ma też przepisu, który zobowiązywałby pracownika do złożenia pracodawcy oświadczenia, z którego wynikałoby, że pracownik wykorzystał już kwotę limitowanego zwolnienia. Ustalając, czy trzeba pobrać podatek i w jakiej wysokości, pracodawca wypłacający świadczenie urlopowe bierze więc pod uwagę tylko świadczenia związane z zatrudnieniem w jego firmie. Natomiast obowiązkiem pracownika jest kontrolować wysokość otrzymanych w roku podatkowym świadczeń i ich nadwyżkę ponad 380 zł opodatkować w zeznaniu podatkowym. Tak wynika z Interpretacji Izby Skarbowej w Warszawie z 15 maja 2011 r.

Więcej w Rzeczpospolitej z 18 maja 2012 r.