Strażak zdecyduje o wyborze lat

Dziennik Gazeta Prawna (2012-06-05), autor: Bożena Wiktorowska , oprac.: GR

cze 5, 2012

Od przyszłego roku osoby wstępujące do policji lub wojska nabędą prawo do emerytury po ukończeniu 55 lat, mając 25 lat służby – donosi Dziennik Gazeta Prawna.

Od 1 stycznia 2013 r. osoby wstępujące do służby w formacjach podległych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych, resortowi sprawiedliwości oraz obrony narodowej nabędą prawo do emerytury po ukończeniu 55 roku życia, mając udowodnione 25 lat służby. Ten dłuższy o 10 lat niż obecnie wymagany staż służby uprawniający do emerytury spowodował także zmianę zasad ustalania wysokości świadczenia.

Podstawę wypłaty nowej emerytury z systemu zaopatrzeniowego będzie stanowić średnie uposażenie należne przez kolejne 10 lat kalendarzowych wybranych przez samego zainteresowanego. Jeśli wniosek o ustalenie świadczenia według nowych zasad nie będzie wskazywał takiego okresu, wówczas zakład emerytalny obliczy je z okresu kolejnych 10 lat poprzedzających rok zwolnienia ze służby.

W przypadku ponownego powołania do służby emeryta mającego już ustaloną wysokość świadczenia nowe może być liczone na podstawie uposażenia w ostatnim miesiącu pełnienia zawodowej służby wojskowej. Jeśli w okresie między zwolnieniem z zawodowej służby wojskowej żołnierza zawodowego a ustaleniem prawa do emerytury lub renty inwalidzkiej przypadały waloryzacje emerytur i rent inwalidzkich, przy ustalaniu podstawy wymiaru tych świadczeń uwzględnia się wszystkie kolejne podwyższenia przypadające w tym okresie. Może być też tak, że podstawę wymiaru emerytury lub renty dla żołnierzy zawodowych przeniesionych w stan nieczynny lub skierowanych do służby za granicą stanowi uposażenie należne na ostatnio zajmowanym stanowisku służbowym lub przed skierowaniem do służby za granicą, według stawek obowiązujących w dniu zwolnienia z zawodowej służby wojskowej. W przypadku kiedy powołany do służby mundurowy będzie ją pełnił przez okres co najmniej 12 miesięcy, to będzie ustalana nowa podstawa wymiaru. Może być ona liczona albo z ostatniego uposażenia z ostatniego miesiąca służby, albo na podstawie uposażenia z 10 lat. Takie same zasady dotyczą zarówno emerytowanych żołnierzy, jak i funkcjonariuszy.

Nie wszyscy funkcjonariusze pełniący służbę uzyskują prawo do emerytury z systemu zaopatrzeniowego. Dla tej grupy osób przygotowano inne rozwiązanie. Jeśli zwolniony ze służby funkcjonariusz Państwowej Straży Pożarnej lub Służby Więziennej nie spełnia warunków do otrzymania emerytury policyjnej lub policyjnej renty inwalidzkiej, od uposażenia wypłacanego po 31 grudnia 1998 r. do dnia zwolnienia ze służby liczone są składki ubezpieczeniowe, a następnie są one przekazywane do ZUS. W takim przypadku stosowana jest ustawa z 13 stycznia 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tj. Dz.U. z 2009 r. nr 205, poz. 1585 z późn. zm.).

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 29 maja 2012 r.