Czy za mniejszą pensję przysługuje dodatek?

Dziennik Gazeta Prawna (2012-06-11), autor: Małgorzata Jankowska , oprac.: GR

cze 11, 2012

Lekarz wykrył u mnie początki choroby zawodowej. Pracodawca poinformował mnie, że mam być przeniesiony na inne stanowisko pracy. Boję się jednak, że stracę na tym finansowo. Czy pracodawca wyrówna mi niższe zarobki? – pyta czytelnik Dziennika Gazety Prawnej.

Tak – odpowiada „DGP”. W sytuacji kiedy u pracownika stwierdzono objawy wskazujące na powstawanie choroby zawodowej, pracodawca musi na podstawie orzeczenia lekarskiego, w terminie i na czas określony w tym orzeczeniu, przenieść go do innej pracy nienarażającej go na działanie czynnika, który wywołał te objawy. Jeśli przeniesienie to wiązałoby się z obniżeniem wynagrodzenia, pracodawca zobowiązany jest do wypłaty przez okres nieprzekraczający 6 miesięcy dodatek wyrównawczy do pensji stanowiący różnicę między wynagrodzeniem z okresu poprzedzającego przeniesienie pracownika a wynagrodzeniem przysługującym mu na nowym stanowisku pracy. W takiej sytuacji pracodawca nie musi składać pracownikowi wypowiedzenia zmieniającego, przeniesienie ma bowiem charakter czasowy.

Wynagrodzenie do celów określenia dodatku wyrównawczego oblicza się według zasad obowiązujących przy ustalaniu wynagrodzenia za urlop, zgodnie z rozporządzeniem ministra pracy i polityki socjalnej z 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz.U. nr 2, poz. 14 z późn. zm.).

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 1 czerwca 2012 r.