Pracownicy, którym w przeszłości nie udało się wywalczyć należnych wynagrodzeń od upadających pracodawców, mogą odzyskać swoje pieniądze. Wnioski w tej sprawie muszą złożyć do 30 czerwca.

Osoby, których roszczenia pracownicze nie zostały zaspokojone przez syndyka, likwidatora lub byłego niewypłacalnego pracodawcę, pomimo prawomocnego wyroku sądu przeciwko tym podmiotom, mogą składać pisemne wnioski o i ich wypłatę do kierownika Biura Terenowego Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Prawo to przysługuje byłym pracownikom, członkom rodzin zmarłych pracowników lub zmarłych byłych pracowników, uprawnionych do renty rodzinnej, Zaległe świadczenia będą wypłacane ze środków funduszu. Taką możliwość przewiduje art. 43 nowej uchwalonej w ubiegłym roku ustawy z 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz.U. nr 158, poz. 1121).

Wniosek powinien zawierać dane syndyka, likwidatora lub niewypłacalnego pracodawcy, określać rodzaje roszczeń oraz ich wysokość. Do wniosku należy dołączyć prawomocne orzeczenie sądu oraz dokumenty potwierdzające bezskuteczność przeprowadzonej egzekucji lub bezskuteczność ich dochodzenia w postępowaniu likwidacyjnym lub upadłościowym prowadzonym wobec niewypłacalnego pracodawcy.

Świadczenia wypłacane będą ze środków Funduszu tylko w odniesieniu do należności głównych. Fundusz nie będzie wypłacał odsetek, nie był bowiem ustawowo zobowiązany do wypłaty świadczeń. Zrealizuje też tylko roszczenia, które się nie przedawniły. Do wypłaty świadczeń stosuje się bowiem odpowiednio art. 291 par. 5 kodeksu pracy, stanowiący, że roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem organu powołanego do rozstrzygania sporów ulega przedawnieniu z upływem dziesięciu lat od dnia uprawo: mocnienia się orzeczenia.

Więcej Gazeta Prawna.