Zdaniem fiskusa nie można odliczać VAT od premii za sukces prawnika

Rzeczpospolita (2012-06-28), autor: Konrad Piłat , oprac.: GR

cze 28, 2012

Jeśli firma płaci doradcy podatkowemu premię za korzystne zakończenie sprawy to nie ma prawa uwzględnić zawartego w niej VAT, tak uważa Izba Skarbowa w Łodzi – czytamy w Rzeczpospolitej.

Pytanie zadała prowadząca działalność gospodarczą osoba fizyczna, będąca czynnym podatnikiem VAT.
Wyjaśniła, że w 2004 r. zostało u niej rozpoczęte postępowanie kontrolne dotyczące rozliczeń PIT za 2001 r. Po trzech latach Urząd Kontroli Skarbowej określił wysokość zobowiązania w drodze oszacowania podstawy opodatkowania. Od decyzji tej pełnomocnik strony złożył odwołanie. Ostatecznie w maju 2011 r. wnioskodawcy został zwrócony pobrany za 2001 r. podatek dochodowy wraz z odsetkami. Po uprawomocnieniu się decyzji UKS w styczniu 2012 r. pełnomocnik podatnika wystawił fakturę na wnioskodawcę za „wynagrodzenie dodatkowe za zastępstwo w postępowaniu dotyczącym PDOF za 2001 rok”. Wnioskodawca wyjaśnił, że „wynagrodzenie dodatkowe” przysługiwało pełnomocnikowi w razie zwrotu przez urząd skarbowy pobranego podatku wraz z odsetkami.

Wnioskodawca uważa, że poniesione koszty za udział pełnomocnika w prowadzonym postępowaniu były związane z czynnościami opodatkowanymi VAT. Może więc odliczyć podatek należny zawarty w fakturze wystawionej przez doradcę podatkowego.

Izba Skarbowa w Łodzi w interpretacji z 29 maja 2012 r. uznała stanowisko podatnika za nieprawidłowe. W pierwszej kolejności powołała się na art. 86 ust. 1 ustawy o VAT. Zgodnie z nim w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o naliczony. Izba wyjaśnia, że warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni lub pośredni związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

W interpretacji izba przywołała także wyroki ETS, które jej zdaniem potwierdzają, że nie można odliczyć VAT od premii za sukces prawnika (tzw. success fee). Wskazała m.in. na wyrok ETS z 8 czerwca 2000 r. w sprawie Midland Bank. Wynika z niego, że jeżeli nie ma bezpośredniego związku między zakupami a konkretną czynnością dającą prawo do odliczenia podatku, to VAT można odliczyć, gdy spełnione są dwa warunki. Po pierwsze, wydatki te są zaliczane do tzw. kosztów ogólnych prowadzonej działalności gospodarczej, po drugie, są one elementem cenotwórczym produktów.

Według Izby z wniosku nie wynika, że w związku z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia wystąpił bądź wystąpi związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy tym wynagrodzeniem dla pełnomocnika a powstaniem obrotu u wnioskodawcy.

Więcej w Rzeczpospolitej z 26 czerwca 2012 r.