Dofinansowanie z pfron do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych…

GAZETA PODATKOWA , autor: Dorota Przybyszewska , oprac.: GR

maj 23, 2007

Jesteśmy spółką z o.o. zatrudniającą osoby o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Jak ująć w księgach rachunkowych i w bilansie otrzymane z PFRON dofinansowanie do wynagrodzeń tych pracowników

Zasady dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych regulują przepisy art. 26a – 26c ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. nr 123, poz. 776 ze zm.). Z prawa do dofinansowania ze środków PFRON może skorzystać m.in. pracodawca, który zatrudnia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy do 25 pracowników, a także pracodawca który zatrudnia co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, pod warunkiem, że osiąga wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych ogółem w wysokości co najmniej 6%.

Odsetki od niewypłaconej dywidendy

Jak w księgach rachunkowych spółki z o.o. ująć naliczone w 2006 r., a wypłacone w 2007 r. odsetki od niewypłaconej wspólnikom (osobom fizycznym) dywidendy za 2005 r. W której pozycji bilansu należało je wykazać

Wspólnik na prawo do udziału w zysku wynikającym z rocznego sprawozdania finansowego i przeznaczonym do podziału uchwałą zgromadzenia wspólników (art. 191 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych – Dz. U. nr 94, poz. 1037 ze zm.).

Zwyczajne zgromadzenie wspólników spółki z o.o. podejmując uchwałę o podziale zysku netto powinno również wskazać termin wypłaty dywidendy.

W sytuacji gdy wypłacenie dywidendy nastąpi w terminie późniejszym niż wyznaczony w uchwale, wspólnikom przysługuje prawo do ustawowych odsetek z tego tytułu. Odsetki za zwłokę powinny być naliczone od pierwszego dnia po dniu, w którym upłynął termin wypłaty.

Odsetki za zwłokę od niewypłaconej w terminie dywidendy, naliczone na dzień bilansowy, spółka powinna ująć w księgach rachunkowych 2006 r., zapisem:

– Wn konto 75-1 Koszty finansowe",

– Ma konto 24 Pozostałe rozrachunki" (w analityce: Rozrachunki ze wspólnikami z tytułu dywidendy").

Naliczone przez spółkę na dzień bilansowy odsetki od niewypłaconej dywidendy zwiększają kwotę zobowiązania z tego tytułu, które to zobowiązanie spółka powinna wykazać w pasywach bilansu w wierszu B.111.2 lit. i) jako inne zobowiązania krótkoterminowe.

W księgach rachunkowych 2007 r. spółka powinna naliczyć i ująć odsetki za okres od 1 stycznia 2007 r. do dnia wypłaty dywidendy, zapisem:

– Wn konto 75-1 Koszty finansowe",

– Ma konto 24 Pozostałe rozrachunki" (w analityce: Rozrachunki ze wspólnikami z tytułu dywidendy).

Odsetki z tytułu nieterminowej wypłaty dywidendy stanowią dla wspólników przychód z tytułu udziału w zyskach osób prawnych (zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 ze zm.). W dniu wypłaty odsetek spółka powinna więc pobrać 19% zryczałtowany podatek dochodowy i ująć go w księgach rachunkowych zapisem:

– Wn konto 24 Pozostałe rozrachunki" (w analityce: Rozrachunki ze wspólnikami z tytułu dywidendy),

– Ma konto 22 Rozrachunki publicznoprawne" (w analityce: Rozrachunki z urzędem skarbowym z tytułu zryczałtowanego podatku dochodowego).

Należy dodać, że odsetki od niewypłaconej w terminie dywidendy nie stanowią kosztów uzyskania przychodów w spółce z o.o. (art. 16 ust. 1 pkt 13a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – Dz. U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 ze zm.).

Opłata za nieprzestrzeganie wymagań sanitarnych

W trakcie kontroli przeprowadzonej w naszej jednostce przez Państwową Powiatową Inspekcję Sanitarną, stwierdzono nieprawidłowości związane z naruszeniem przepisów w zakresie wymagań sanitarnych. W związku z tym zostaliśmy obciążeni opłatą za wykonaną kontrolę. Jak ująć w księgach rachunkowych taką opłatę

Za wszystkie czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w związku ze sprawowaniem bieżącego nadzoru sanitarnego pobiera się opłaty w wysokości kosztów ich wykonania. Opłaty ponosi jednostka zobowiązana do przestrzegania wymagań higienicznych i zdrowotnych, przy czym nie pobiera się opłat, jeżeli w wyniku badań nie stwierdzono naruszenia tych wymagań (art. 36 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej – Dz. U. z 2006 r. nr 122, poz. 851 ze zm.).

Opłata, którą została obciążona pytająca jednostka jest konsekwencją nieprzestrzegania wymagań higienicznych i zdrowotnych. Ma ona charakter opłaty sankcyjnej (§ 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 lipca 2004 r. w sprawie wykazu opłat o charakterze sankcyjnym – Dz. U. nr 161, poz. 1682 ze zm.).

Kara taka podlega zarachowaniu w pozostałe koszty operacyjne, bowiem koszty związane pośrednio z działalnością operacyjną jednostki, a w szczególności koszty związane z karami, zarachowuje się do pozostałych kosztów operacyjnych (art. 3 ust. 1 pkt 32 lit. f) ustawy o rachunkowości – Dz. U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 ze zm.).

Skutki przeprowadzonej kontroli, w wyniku której organ kontrolujący stwierdził nieprawidłowości, jednostka powinna ująć w księgach rachunkowych zapisem:

– Wn konto 76-1 Pozostałe koszty operacyjne",

– Ma konto 13 Rachunek bieżący" lub konto 22 Rozrachunki publicznoprawne" (w analityce: Rozrachunki z tytułu opłat sankcyjnych).

Warto zauważyć, że dla celów podatkowych, opłaty za czynności wykonane przez Państwową Powiatową Inspekcję Sanitarną nie zalicza się do kosztów uzyskania przychodów. Do kosztów uzyskania przychodów nie zalicza się bowiem opłat sankcyjnych, które zgodnie z odrębnymi przepisami podlegają wpłacie do budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego (art. 16 ust. 1 pkt 54 ustawy o pdop oraz art. 23 ust. 1 pkt 50 ustawy o pdof).

Fundusz w terminie 7 dni od dnia przekazania przez pracodawcę wniosku o wypłatę dofinansowania przekazuje pracodawcy informacje o saldzie przysługującego dofinansowania do wynagrodzenia. Pomoc przekazywana jest przez Fundusz w formie zaliczki na rachunek bankowy pracodawcy w terminie 7 dni od dnia uzgodnienia salda. Pracodawca obowiązany jest dokonać rozliczenia miesięcznego dofinansowania za okres roczny w terminie do 15 lutego roku następnego (art. 26c ust. 5 wymienionej ustawy).

Otrzymane dofinansowanie do wynagrodzeń osób. niepełnosprawnych zalicza się do pozostałych przychodów operacyjnych i ujmuje na koncie 76-0 Pozostałe przychody operacyjne".

Dofinansowania z PFRON do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych, w księgach rachunkowych spółki (nieposiadającej statusu zakładu pracy chronionej) może przedstawiać się następująco:

1. PK – zarachowanie, na podstawie złożonego wniosku, należności z tytułu dofinansowania do wynagrodzeń zatrudnionych osób niepełnosprawnych:

– Wn konto 22 Rozrachunki publicznoprawne" (w analityce: PFRON),

-Ma konto 84 Rozliczenia międzyokresowe przychodów" (w analityce: PFRON

– dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych).

2. WB – wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy:

– Wn konto 13 Rachunek bieżący",

– Ma konto 22 Rozrachunki publicznoprawne" (w analityce: PFRON).

3. PK – zarachowanie otrzymanego dofinansowania w dacie otrzymania środków z PFRON:

– Wn konto 84 Rozliczenia międzyokresowe przychodów" (w analityce: PFRON

– dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych),

– Ma konto 76-0 Pozostałe przychody operacyjne".

Jeżeli pomoc została wypłacona przedsiębiorcy w wysokości wyższej od należnej, pracodawca obowiązany jest dokonać zwrotu nadwyżki na konto PFRON. Zarachowanie nadwyżki może przebiegać zapisem:

– Wn konto 76-0 Pozostałe przychody operacyjne",

– Ma konto 22 Rozrachunki publicznoprawne" (w analityce: PFRON). Przelew nadwyżki na rachunek PFRON, spółka może ująć w księgach zapisem:

– Wn konto 22 Rozrachunki publicznoprawne" (w analityce: PFRON),

– Ma konto 13 Rachunek bieżący".

Na dzień bilansowy konto 22 Rozrachunki publicznoprawne" (w analityce: PFRON) może wykazywać dwa salda:

– saldo debetowe – oznacza należność spółki od Funduszu. Spółka należność tę powinna wykazać w bilansie w aktywach w poz. B.I1.2 lit. b), jako należności krótkoterminowe z tytułu podatków, dotacji; ceł, ubezpieczeń społecznych oraz innych świadczeń,

– saldo kredytowe – oznacza zobowiązanie spółki wobec Funduszu. W bilansie zobowiązanie wobec Funduszu, spółka powinna wykazać w pasywach w poz. B.II.2 lit. g), jako zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń.

Montaż instalacji gazowej w samochodzie

Ze względu na wysokie koszty paliwa zamierzamy zamontować w samochodzie osobowym, stanowiącym środek trwały w naszej firmie, instalację gazową. Wydatek poniesiony na ten cel wyniesie ok. 4.000 zł. Jak ująć w księgach rachunkowych koszty montażu instalacji gazowej Czy będą to koszty uzyskania przychodów

Wartość początkową środka trwałego powiększają koszty jego ulepszenia, polegającego na przebudowie, rozbudowie, modernizacji lub rekonstrukcji i powodującego, że wartość użytkowa tego środka po zakończeniu ulepszenia przewyższa posiadaną przy przyjęciu do używania wartość użytkową, mierzoną m.in. kosztami eksploatacji. Tak stanowi art. 31 ust. 1 ustawy o rachunkowości. Podobnie ulepszenie definiują ustawy o podatku dochodowym, przy czym dodaje się tam, że ulepszenie środka trwałego następuje, gdy wydatki na ten cel przekroczą w danym roku podatkowym 3.500 zł. W ramach uproszczeń, jednostki często przyjmują w zasadach (polityce) rachunkowości, że dla celów bilansowych wydatki na ulepszenie środka trwałego będą kwalifikowały z uwzględnieniem przepisów ustaw o podatku dochodowym.

Więcej Gazeta Podatkowa.