Emeryci i renciści będą mogli zarobić więcej

Gazeta Prawna , autor: Monika Bugaj-Wojciechowska , oprac.: GR

maj 24, 2007

Od 1 czerwca zmienią się kwoty graniczne przychodów, od których zależy, ile emeryci i renciści mogą zarobić, aby ZUS nie zawiesił albo nie zmniejszył im świadczenia.

Dorabiający emeryci i renciści co kwartał muszą śledzić, jaka jest wysokość granicznych kwot przychodu, których przekroczenie ma wpływ na pobierane świadczenie. Zawieszenie prawa do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy oraz renty rodzinnej, do której uprawniona jest jedna osoba, powoduje osiąganie przychodu w kwocie przekraczającej 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Do końca maja kwota ta wynosi 3461,30 zł, a od 1 czerwca będzie wynosiła 3521,90 zł.

Natomiast na zmniejszenie wysokości wymienionych świadczeń wpływa przychód w wysokości przekraczającej 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, nie wyższej jednak niż 130 proc. tego wynagrodzenia. Jeśli zatem w czerwcu, lipcu i sierpniu emeryt lub rencista zarobi więcej niż 1896,40 zł, ale mniej niż 3521,90 zł, jego świadczenie zostanie zmniejszone. Emerytura albo renta jest zmniejszana o kwotę przekroczenia, aktualnie kwotę 1863,80 zł, a od 1 czerwca -1896,40 zł, nie większą jednak niż kwota maksymalnego

zmniejszenia. Kwoty maksymalnych zmniejszeń wynoszą:

dla emerytury i renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy-413,37 zł,

dla renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy -310,05 zł,

dla renty rodzinnej, do której uprawniona jest jedna osoba -351,38 zł. Przypominamy, że prawo do
emerytury lub renty jest zawieszane albo świadczenia te ulegają zmniejszeniu w razie osiągania przychodu z tytułu prowadzenia działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego (a więc np. z tytułu umowy o pracę, zlecenia, prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej) oraz z tytułu pełnienia służby. Nie podlegają zawieszeniu ani zmniejszeniu emerytury osób, które osiągnęły wiek 60 lat – kobiety i 65 lat – mężczyźni, z wyłączeniem przypadku gdy uprawniony do emerytury kontynuuje zatrudnienie u tego samego pracodawcy i w ramach tego samego stosunku pracy co przed przejściem na emeryturę.

Więcej Gazeta Prawna.