Kto i kiedy zobowiązany jest płacić składki…

Gazeta Prawna , autor: Beata Pawłowska , oprac.: GR

maj 24, 2007

Składki na Fundusz Pracy I Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych ZUS pobiera razem ze składkami na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, Pracodawcy opłacają je na specjalne konto ZUS w NBP. Obowiązują więc te same terminy opłacania składek i rozlicza się je na tych samych dokumentach

Składki na obydwa fundusze ustala się od wypłat stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe bez stosowania rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek. Oznacza to, że składki na FP i FGŚP opłaca się od tej samej podstawy wymiaru, od której opłacane są składki na ubezpieczenia społeczne, z tym że nie stosuje się rocznego ograniczenia podstawy, czyli tzw. 30-krotności.

Od jakiego przychodu

Trzeba jednak zwrócić uwagę, że generalnie składki na FP opłaca się tylko wówczas, gdy ubezpieczony osiąga w przeliczeniu na okres miesiąca przychód, objęty obowiązkiem ubezpieczeń społecznych, równy co najmniej minimalnemu wynagrodzeniu (wyjątkiem są osoby w pierwszym roku zatrudnienia i pracujący skazani, o czym niżej). W przypadku gdy przychody pochodzą z różnych źródeł (np. od więcej niż jednego pracodawcy, zleceniodawcy itp.) obowiązek opłacania składek na FP powstaje wtedy, gdy łączna kwota stanowiąca podstawę wymiaru składek wynosi co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę.

Osoba, której to dotyczy składa stosowne oświadczenie każdemu pracodawcy lub w terenowej jednostce organizacyjnej ZUS, jeżeli sama opłaca składki na ubezpieczenia społeczne (np. prowadzący działalność gospodarczą).

Zasada ta nie dotyczy składek na FGŚP – składki na ten fundusz opłaca się niezależne od wysokości
przychodu osiąganego przez pracownika lub zleceniobiorcę. Składka na FP wynosi 2,45 proc. podstawy wymiaru, a składka na FGŚP -0,10 proc. podstawy wymiaru.

Za kogo na FP

Obowiązkowe składki na Fundusz Pracy należy opłacać od kwot, stanowiących jednocześnie podstawę wymiaru składek ubezpieczenia emerytalne i rentowe, wynoszących w przeliczeniu na okres miesiąca:

co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę,

w przypadku osób w pierwszym roku zatrudnienia co najmniej 80 proc. minimalnego wynagrodzenie,

w przypadku osób wykonujących pracę w okresie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania co najmniej 50 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Składki te zobowiązani są opłacać:

pracodawcy oraz inne jednostki organizacyjne za osoby:

– pozostające w stosunku pracy lub stosunku służbowym,

-wykonujące pracę na podstawie umowy o pracę nakładczą,

– wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, oraz za osoby z nimi współpracujące,

-wykonujące pracę w okresie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania,

– pobierające stypendia sportowe, -otrzymujące świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym, świadczenie górnicze lub górniczy zasiłek socjalny lub wynagrodzenie przysługujące w okresie świadczenia górniczego, stypendium na przekwalifikowanie lub kontraktu szkoleniowego,

– za żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy niespełniających warunków do nabycia prawa do emerytury lub renty inwalidzkiej " określonych w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej, za których, po zwolnieniu ze służby

– lub rozwiązaniu stosunku pracy, odprowadzono składkę na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od uposażenia lub wynagrodzenia wypłaconego w okresie służby lub stosunku pracy na podstawie przepisów odrębnych,

– za funkcjonariuszy, którzy w chwili zwolnienia ze służby spełniają jedynie warunki do nabycia prawa do policyjnej renty inwalidzkiej, w przypadku przekazania składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe;

I rolnicze spółdzielnie produkcyjne, spółdzielnie kółek rolniczych lub spółdzielnie usług rolniczych

– za swoich członków, z wyjątkiem członków, którzy wnieśli wkład gruntowy o powierzchni użytków rolnych większej niż 2 ha przeliczeniowe;

inne niż wymienione powyżej osoby podlegające ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym lub zaopatrzeniu emerytalnemu, z wyjątkiem:

– duchownych, -pobierających na podstawie przepisów o pomocy społecznej zasiłek stały, -pobierających na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych świadczenie pielęgnacyjne lub dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka,

– podlegających ubezpieczeniu społecznemu rolników,

– żołnierzy niezawodowych w służbie czynnej,

– odbywających zastępcze formy służby wojskowej,

-przebywających na urlopach wychowawczych oraz pobierających zasiłek macierzyński,

– pobierających świadczenie szkoleniowe.

Wyjaśnijmy, że przez pojęcie pracodawcy należy rozumieć jednostkę organizacyjną, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osobę fizyczną, jeżeli zatrudniają one co najmniej jednego pracownika.

Przedsiębiorcy Polskiego Związku Głuchych i Polskiego Związku Niewidomych oraz Związku Ociemniałych Żołnierzy Rzeczypospolitej Polskiej, Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi, Zakład Opieki dla Niewidomych w Laskach oraz zakłady aktywizacji zawodowej nie opłacają składek na FP za zatrudnionych pracowników o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Więcej Gazeta Prawna.