Zwolniona może też być spółka…

Rzeczpospolita , autor: Konrad Piłat , oprac.: GR

maj 24, 2007

Spółki, których udziałowcami lub akcjonariuszami są stowarzyszenia, i mogą nie płacić , podatku.

Ich celem statutowym musi być, jednak działalność wymieniona w art 17 ust. i pkt 4 updop. Dochód będzie zwolniony od podatku, jeśli jest przeznaczony na cele określone w tym przepisie lub przekazany na rzecz organizacji działających na podstawie ustawy Prawo o stowarzyszeniach. Mówi o tym art. 17 ust. 1 pkt 5 updop.

Stowarzyszenia dzielą się na dwie grupy. Pierwsza to stowarzyszenia zwykłe – te nie mają osobowości prawnej i nie mogą prowadzić działalności gospodarczej. Druga grupa to pozostałe stowarzyszenia i to do nich przede wszystkim adresowany jest omawiany przepis. Jego wykładnią zajął się NSA w wyroku z 16 maja 2005 r. (FSK1562/04). Organy podatkowe twierdziły, że spółka nie może skorzystać ze zwolnienia, ponieważ wykazała za 1999 r. stratę bilansową, a środki wywodzące się niby z dochodu podatkowego" za ten rok, które zostały przekazane na cele statutowe jedynego udziałowca, naprawdę pochodziły z bieżącej działalności gospodarczej prowadzonej w 2000 r. Spór dotyczył więc pojęcia dochodu oraz tego, czy musi on być realnie osiągnięty, aby dany podmiot mógł skorzystać ze zwolnienia. Zdaniem izby skarbowej musi dysponować istniejącymi rzeczywiście środkami finansowymi, które są przeznaczone i wydatkowane na określony cel.

Sąd nie zgodził się z taką wykładnią. Jego zdaniem nie ma znaczenia, że dochód nie mógł być przekazany na cele statutowe, gdyż pochłonęły go wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodów. Należy bowiem odróżnić pojęcie dochodu od pojęcia zysku. To drugie słowo używane jest przede wszystkim w znaczeniu ekonomicznym, pojawia się również w ustawie o rachunkowości, podczas gdy na gruncie prawa podatkowego ważniejsze jest pojęcie dochodu.

Prawo podatkowe nie przewiduje wymogu realności" dla dochodu. W rozumieniu prawa podatkowego nie istnieje kategoria dochodu roku bieżącego, a wydatkowaniu" podlegają jedynie środki pieniężne w odpowiedniej wysokości, a nie dochód jako taki. Ze sformułowania bez względu na termin" zawartego w art. 17 ust. lb updop należy z kolei wnioskować, że nie ma . znaczenia, do jakiego dochodu" przypiszemy te środki. Nie sposób bowiem wymagać, aby podmiot prowadzący działalność przekazywał na cel określony w art. 17 ust. 1 pkt 5 updop sumę stanowiącą równowartość dochodu za dany rok, znajdującą się w ostatnim dniu roku obrachunkowego na jego koncie.

Więcej Rzeczpospolita.