Na wcześniejszą emeryturę będzie można przejść także po 2007 r…

Gazeta Prawna , autor: Bartosz Marczuk , oprac.: GR

maj 25, 2007

ZUS Uprawnienia kobiet kończących w tym roku 55 lat

Na wcześniejszą emeryturę będzie można przejść także po 2007 roku.

Kobiety, które ukończą w tym roku 55 lat, nie muszą w tym roku składać do ZUS wniosku o wcześniejszą emeryturę. Mogą skorzystać z tego świadczenia także w następnych latach.

Jak wyjaśnia ZUS, dzień 31 grudnia tego roku jest ostatecznym terminem na spełnienie przez kobiety urodzone w 1952 roku warunków uprawniających do tzw. wcześniejszej emerytury pracowniczej, ale nie ostatecznym terminem na wystąpienie ojej przyznanie. Wniosek o świadczenie będzie można złożyć także po nowym roku. Ważne jest jednak, aby nastąpiło to przed osiągnięciem przez kobietę 60 lat. Wcześniejsza emerytura jest bowiem przewidziana dla kobiet, które nie osiągnęły tego wieku. Jeśli złożą one późnej wniosek o świadczenie, ZUS przyzna jej nową emeryturę, obliczaną na innych zasadach. Aby uzyskać prawo do wcześniejszej emerytury, do 31 grudnia 2007 r. (włącznie) muszą być spełnione warunki dotyczące wieku i stażu pracy. Takie świadczenie przysługuje bowiem kobietom urodzonym po 31 grudnia 1948 r., które najpóźniej 31 grudnia 2007 r. skończą 55 lat i udowodnią wymagany okres składkowy i nieskładkowy. Okres ten wynosi 30 lat albo 20 lat dla kobiet uznanych za całkowicie niezdolne do pracy. Całkowita niezdolność do pracy musi powstać najpóźniej 31 grudnia 2007 r., ale orzeczenie ją stwierdzające może być wydane po tej dacie.

ZUS wyjaśnia, że do końca 2007 roku muszą być spełnione warunki dotyczące wieku, stażu ubezpieczeniowego i powstania niezdolności do pracy. Natomiast pozostałe warunki, a więc: pozostawanie przed zgłoszeniem wniosku o emeryturę w ubezpieczeniu pracowniczym, pozostawanie w stosunku pracy przez co najmniej sześć miesięcy w okresie ostatnich 24 miesięcy podlegania ubezpieczeniu społecznemu lub ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym mogą być spełnione po 2007 roku, ale oczywiście przed złożeniem wniosku o emeryturę. Tak więc emerytura nie zostanie przyznana kobiecie, która w okresie poprzedzającym wystąpienie o to świadczenie do ZUS była ubezpieczona z innego tytułu niż ubezpieczenie pracownicze (na przykład z tytułu wykonywania zlecenia czy działalności gospodarczej).

Od osoby, która przez cały okres wymagany do nabycia prawa do emerytury (30 lub 20 lat w przypadku całkowitej niezdolności do pracy), pozostawała w stosunku pracy, nie jest wymagane, aby ostatnim tytułem ubezpieczenia społecznego przed złożeniem wniosku o emeryturę był stosunek pracy oraz pozostawanie w stosunku pracy przez co najmniej sześć miesięcy w okresie ostatnich 24 miesięcy ubezpieczenia. Kobiety, które w dniu zgłoszenia wniosku o emeryturę są uprawnione do renty z tytułu niezdolności do pracy, nie muszą udowodnić drugiego z wymienionych warunków, ale ostatnim tytułem ich ubezpieczenia musi być ubezpieczenie z tytułu stosunku pracy.

Ważne! Przeszkody do przyznania emerytury nie stanowi niepozostawanie w momencie składania wniosku do ZUS w żadnym ubezpieczeniu lub też pobieranie zasiłku dla bezrobotnych, świadczenia czy zasiłku przedemerytalnego, o ile ostatnim ubezpieczeniem było ubezpieczenie pracownicze.

Więcej Gazeta Prawna.