Nie wystarczy pracować dorywczo…

Gazeta Prawna , autor: Maria Sankowska , oprac.: GR

maj 28, 2007

Praca w szczególnych warunkach uprawniająca do wcześniejszej emerytury musi być wykonywana stale i w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym na danym stanowisku.

Występujący o wcześniejszą emeryturę z tytułu pracy w szczególnych warunkach Karol K. wykonywał pracę na stanowisku magazyniera w Spółdzielni Kółek Rolniczych, gdzie miał do czynienia ze szkodliwymi środkami chemicznymi. ZUS odmówił mu przyznania emerytury stwierdzając, że nie pracował on w szczególnych warunkach. Sąd I instancji zmienił decyzję ZUS. Uznał, że praca, jaką Karol K. wykonywał według wykazu stanowiącego załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnianych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (Dz.U. nr 8, poz. 43 z późn. zm.), jest pracą w szczególnych warunkach.

Sąd II instancji był odmiennego zdania. Stwierdził, że zgodnie z treścią art. 32 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2004 r. nr 39, poz. 353 z późn. zm.) oraz par. 2 i 4 wymienionego rozporządzenia, aby uznać pracę ubezpieczonego za pracę w szczególnych warunkach musiałby ją wykonywać stale i w pełnym wymiarze. Ubezpieczony był jednak zatrudniony na stanowisku kierownika, a funkcję magazyniera pełnił dodatkowo. Sąd wskazał, że obowiązki kierownika Spółdzielni wykluczały przyjęcie, iż pełniona przez niego funkcja magazyniera wyczerpywała wskazane w powyższych przepisach przesłanki. To orzeczenie ubezpieczony zaskarżył skargą kasacyjną.

Sąd Najwyższy oddalił skargę. W uzasadnieniu sąd wskazał, że wykaz A prac w szczególnych warunkach, których wykonywanie uprawnia do niższego wieku emerytalnego, podzielony jest na działy. W dziale rolnictwo i przemysł rolno-spożywczy brak jest stanowiska magazyniera. Takie stanowisko znajduje się w dziale chemia. Jednak przepisy dotyczące ubezpieczeń społecznych mają charakter bezwzględnie obowiązujących, co oznacza, że muszą być stosowane w sposób ścisły. Praca w charakterze magazyniera w rolnictwie przy środkach chemicznych mogłaby być uznana za pracę w szczególnych warunkach jedynie pod warunkiem, że byłaby wymieniona w dziale dotyczącym rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego.

Więcej Gazeta Prawna