Zatrudniając bezrobotnego, zyskasz refundację…

Rzeczpospolita , autor: Marta Gadomska , oprac.: GR

maj 30, 2007

Jeśli przyjętemu do pracy bezrobotnemu kupisz biurko lub komputer, starosta może cl zwrócić za to nawet 13 545,70 zl.

Ustawa z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (DzU nr 99, poz. 1001 ze zm.) przewiduje kilka form refundacji, czyli finansowego wsparcia dla pracodawców. Różnią się one m.in. tym, że każda przeznaczona jest na inny cel. Przykładowo starosta dofinansowuje nowe stanowisko pracy, składki ZUS płacone od wynagrodzeń bezrobotnych, ich szkolenia czy zatrudnienie młodocianego.

W Warszawie największą popularnością cieszą się prace interwencyjne. Pracodawcy chętnie z nich korzystają, bo w porównaniu z innym wsparciem te gwarantują stosunkowo najszerszą pomoc. Nie ma stałej kwoty, o którą można się ubiegać. Przy pracach interwencyjnych jej wysokość zależy od okresu zatrudnienia bezrobotnego oraz tego, czy pracuje on na cały, czy na część etatu. Prace interwencyjne mogą być zarówno fizyczne, jak i umysłowe. Taką formę zatrudnienia oferowano nawet menedżerom.

Od 2 maja br. obowiązują nowe przepisy dotyczące organizowania prac interwencyjnych. Ich organizatorzy nie muszą oddawać refundacji nawet wtedy, gdy ustanie stosunek pracy z bezrobotnym. Dotyczy to zarówno sytuacji, gdy bezrobotny rozwiąże umowę o pracę z własnej inicjatywy, jak też gdy pracodawca rozwiąże z nim umowę bez wypowiedzenia z jego winy.

O pieniądze z urzędu pracy wolno ubiegać się również wtedy, gdy specjalnie dla bezrobotnego firma stworzy nowy etat kupi biurko lub komputer. Starosta zwróci wówczas pieniądze przeznaczone na wyposażenie i doposażenie nowego stanowiska pracy, ale nie więcej niż 13 545,70 zl (500 proc. x 2709,14 zł, czyli przeciętne wynagrodzenie w gospodarce rynkowej w pierwszym kwartale 2007 r.). Ale jeżeli pracodawca utworzy etat dla bezrobotnego i skorzysta z refundacji, to nowe miejsce pracy będzie musiał utrzymać przez dwa albo trzy lata. Urząd pracy opłaci też składki od wynagrodzeń wypłacanych pracownikom. W tym wypadku jednak refundacja jest jednorazowa i obejmuje roczny okres zatrudnienia bezrobotnego.

Powodzeniem cieszą się też refundacje wynagrodzeń pracowników młodocianych. Od 15 maja regulują je nowe przepisy. O wsparcie na tych pracowników mogą się ubiegać tylko ci pracodawcy, którzy zatrudnili młodocianych bezterminowo.

Jak ubiegać się o refundacje Co do zasady przy każdej z nich pracodawca składa wniosek do starosty, a ten w ciągu 30 dni podejmuje decyzję. Jeżeli będzie pozytywna, to strony podpisują umowę o konkretną pomoc.

Uwaga! Wyjątkiem są refundacje wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom Tu pracodawca składa wniosek do Ochotniczych Hufców Pracy.

Więcej Rzeczpospolita.