Pracownicy niepełnosprawni…

Głos Świdnika , autor: . Zr , oprac.: GR

maj 30, 2007

Polskie prawo daje osobom niepełnosprawnym, zatrudnionym w zakładach pracy, szereg uprawnień, ale zatrudnianie niepełnosprawnych jest korzystne także dla ich pracodawców.

Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 1997 r. Nr 123 poz. 776 z późn. zm.) czas pracy osoby z orzeczonym jednym z trzech stopni niepełnosprawności nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin w tygodniu. Natomiast jeśli pracownik ma orzeczony znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, to wymiar jego czasu pracy zostaje obniżony do 7 godzin na dobę i 35 godzin w tygodniu. Zakazane jest również zatrudnianie osób niepełnosprawnych w godzinach nadliczbowych i w porze nocnej, z wyjątkiem sytuacji, gdy pracownik zatrudniony jest przy pilnowaniu oraz, gdy (na wniosek zainteresowanego) zgodę na to wyrazi lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne, lub w razie braku takiego, lekarz sprawujący opiekę nad osobą niepełnosprawną.

Osoba niepełnosprawna ma prawo do dodatkowej, 15-minutowej, przerwy w pracy na gimnastykę usprawniającą lub wypoczynek. Przerwa ta wliczona jest do czasu pracy.

Osobie zaliczonej do umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności przysługuje dodatkowy urlop – w wymiarze 10 dni roboczych w roku kalendarzowym. Prawo do pierwszego urlopu nabywa się po przepracowaniu jednego roku po dniu zaliczenia danej osoby do jednego z wyżej wymienionych stopni niepełnosprawności.

Ma ona również prawo do zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia:

– w wymiarze 21 dni roboczych w celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym nie częściej niż raz w roku;

– w celu wykonania badań specjalistycznych, zabiegów leczniczych lub usprawniających, a także w celu uzyskania zaopatrzenia ortopedycznego lub jego naprawy, jeżeli czynności te nie mogą być wykonane poza godzinami pracy.

Co zyskuje pracodawca zatrudniający osobę niepełnosprawną

W zakładach pracy zatrudniających mniej niż 25 pracowników, osobom niepełnosprawnym (zaliczonym do umiarkowanego i znacznego stopnia niepełnosprawności):

1. część wynagrodzenia, odpowiadającą składce należnej od zatrudnionego na ubezpieczenie emerytalne, finansuje Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON);

2. część kosztów osobowych pracodawcy, odpowiadających należnej składce na ubezpieczenie emerytalne, finansuje budżet państwa.

W zakładach zatrudniających co najmniej 25 pracowników, z czego co najmniej 6 procent jest niepełnosprawnymi, PFRON finansuje:

– pracownikom zaliczonym do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności – część wynagrodzenia odpowiadającą składce na ubezpieczenia emerytalne oraz część kosztów osobowych pracodawcy odpowiadających należnej składce na ubezpieczenie emerytalne;

– zaliczonym do lekkiego stopnia niepełnosprawności – część kosztów osobowych pracodawcy odpowiadających należnej składce na ubezpieczenia wypadkowe.

Jeżeli pracodawca zatrudnia przez co najmniej 36 miesięcy osoby niepełnosprawne, które dotychczas były bezrobotne lub poszukujące pracy, skierowane przez powiatowy urząd pracy, lub które w trakcie zatrudnienia u tego pracodawcy stały się niepełnosprawne, może otrzymać (na swój wniosek) ze środków PFRON zwrot kosztów poniesionych na utworzenie dla nich stanowisk pracy lub przekształcenia dotychczasowych, adaptacji pomieszczeń zakładu pracy dla potrzeb niepełnosprawnych oraz adaptacji lub nabycia urządzeń ułatwiających osobie niepełnosprawnej funkcjonowanie w zakładzie pracy. Zwrotu tych kosztów dokonuje starosta na zasadach określonych w umowie zawartej z pracodawcą.

Pracodawca zatrudniający osoby niepełnosprawne, ujęte w ewidencji PFRON, ma również prawo do dofinansowania wynagrodzeń tych pracowników w kwocie:

– 130% najniższego wynagrodzenia -w stosunku do osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności;

-110% najniższego wynagrodzenia -w stosunku do osób zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;

– 50% najniższego wynagrodzenia – w stosunku do osób zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności.

Więcej Głos Świdnika.