Jakie składki za rencistę z firmą od 1 stycznia 2007 r.?

GAZETA PODATKOWA , autor: Dorota Wyderska , oprac.: GR

sty 12, 2007

Jakie składki za rencistę z firmą od 1 stycznia 2007 r.

Niektórzy przedsiębiorcy posiadający ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy mieli od 1 stycznia 2007 r. płacić z tej działalności obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne. Jednak jeszcze przez pół roku składki na przedmiotowe ubezpieczenia mogą płacić na „starych" zasadach czyli dobrowolnie. Umożliwiła to ostatnia nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Jeszcze przez pół roku składki społeczne bez zmian. Od 31 grudnia 2006 r. obowiązuje kolejna nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Przesunęła ona (już po raz kolejny) wejście w życie art. 9 ust 4c tej ustawy z 1 stycznia 2007 r. – na 1 lipca 2007 r. Dzięki temu większość rencistów prowadzących działalność gospodarczą może na jakiś czas odetchnąć z ulgą.

Bowiem jeszcze do 30 czerwca 2007 r. mogą opłacać składki na ubezpieczenia społeczne na dotychczasowych zasadach. Oznacza to, że do końca czerwca tego roku prowadzenie przez rencistę pozarolniczej działalności nie będzie stanowiło dla niego tytułu do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych. Wobec takiej osoby należy bowiem stosować art. 9 ust 5 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Z przepisu tego wynika, że osoba posiadająca ustalone prawo do renty z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności – podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym wyłącznie na zasadzie dobrowolności. W przypadku złożenia przez rencistę wniosku o objęcie tymi dobrowolnymi ubezpieczeniami obowiązkowe będzie ubezpieczenie wypadkowe. Ubezpieczeniu chorobowemu osoba prowadząca pozarolniczą działalność i posiadająca prawo do renty nie podlega w ogóle (ani obowiązkowo ani dobrowolnie). Jeżeli rencista złoży wniosek o objęcie dobrowolnymi ubezpieczeniami społecznymi wówczas podstawę wymiaru tych składek ustala na takich samych zasadach jak w przypadku pozostałych przedsiębiorców nieposiadających prawa do renty. Oznacza to że składki na ww ubezpieczenia może opłacać od zadeklarowanej przez siebie kwoty. Kwota tej podstawy nie może być jednak niższa niż: 60% przeciętnego miesięcznego wy nagrodzenia w poprzednim kwartale lub 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia (jeżeli rencista będzie korzystał z ulgi dla osób rozpoczynających wykonywanie działalności gospodarczej). Składki społeczne z ulgą.

Rencista podlegający dobrowolnie ubezpieczeniom społecznym ż tytułu prowadzonej działalności gospodarczej może skorzystać z ulgi w opłacaniu składek na te ubezpieczenia Ulga ta wynika z art. 25 ust 3b ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Na podstawie tego przepisu PFRON finansuje bowiem: 75% składek na ubezpieczenie emerytalne – w przypadku osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności 50% składek na ubezpieczenie emerytalne – w przypadku osób zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności 50% składek na ubezpieczenie wypadkowe – w przypadku osób zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności. Dla skorzystania z tej ulgi konieczne jest spełnienie łącznie dwóch warunków: 1) działalność musi być podjęta po ustaleniu stopnia niepełnosprawności 2) działalność musi być podjęta po raz pierwszy po uzyskaniu stopnia niepełnosprawności Co prawda przedstawiona powyżej ulga w opłacaniu składek społecznych odnosi się do osób posiadających ustalony stopień niepełnosprawności to jednak mogą z niej skorzystać również osoby z orzeczonym stopień i niezdolności do pracy (czyli renciści). Żart 5"ustawy o rehabilitacji wynika bowiem że stopień niezdolności do pracy „przekłada" się na właściwy stopień niepełnosprawności. Nie zmienią się zasady opłacania składki zdrowotnej. Prowadząc pozarolniczą działalność rencista podlega z tego tytułu obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu. Należy też pamiętać że jeżeli ubezpieczony uzyskuje przychody z więcej niż jednego tytułu do objęcia obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacana jest z każdego z tych tytułów odrębnie.

Rencista prowadzący własną działalność posiada dwa tytuły do ubezpieczenia zdrowotnego: 1) jako osoba prowadząca pozarolniczą działalność oraz 2) jako rencista. A zatem składka na ubezpieczenie zdrowotne jest należna zarówno z prowadzonej działalności jak i z tytułu pobieranej renty. Ulga w składce zdrowotnej. Przedsiębiorca posiadający ustalone prawo do renty może być zwolniony z obowiązku opłacania składki zdrowotnej jeżeli spełnia warunki określone w art. 82 ust 8 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Z przepisu tego wynika że rencista nie opłaca składki zdrowotnej z prowadzonej działalności jeżeli pobiera świadczenie rentowe nieprzekraczające miesięcznie kwoty minimalnego wynagrodzenia (w 2007 r – 936 zł) oraz: uzyskuje przychody z działalności nieprzękraczające miesięcznie 50% kwoty najniższej emerytury (czyli kwoty 298, 73 zł tj 50% z kwoty 597 ,46 zł – tyle bowiem od 1 marca 2006 r. wynosi najniższa emerytura) lub opłaca podatek dochodowy w formie karty podatkowej. Jeżeli rencista pobiera świadczenie rentowe w kwocie wyższej niż minimalne wynagrodzenie oraz dysponuje orzeczeniem lekarza orzecznika ZUS o: całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji (1 grupa inwalidzka) bądź całkowitej niezdolności do pracy (II grupa inwalidzka) może skorzystać z ulgi w opłacaniu składki zdrowotnej na podstawie art 82 ust 9 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej. Wtedy również nie opłaca składki zdrowotnej z prowadzonej działalności pod warunkiem że: 1) uzyskuje przychody z tego tytułu w wysokości ńieprzekraczającej miesięcznie 50% kwoty najniższej emerytury lub 2) opłaca podatek dochodowy w formie karty podatkowej. Podsumowanie Obowiązek ubezpieczeń społecznych dla rencistów prowadzących działalność gospodarczą miał być wprowadzony już od 1 czerwca 2006 r Jak wiemy pomysł ten spotkał się z ogólną dezaprobatą. Uważano bowiem że wprowadzone rozwiązanie nie było poparte dokładną analizą skutków dla osób pobierających renty i prowadzących jednocześnie działalność na własny rachunek (najczęściej drobną działalność wytwórczą usługową czy handlową). Deklarowano że zostaną przedstawione rozwiązania które z jednej strony wpisywałyby się w zasadę uczciwej konkurencji z drugiej zaś – chroniłyby osoby pobierające rentę z tytułu niezdolności do pracy często będące w trudnej sytuacji finansowej. W dalszym ciągu trwają jeszcze prace nad zmianą przepisów w tym zakresie. Uznano więc za niezbędne (i uzasadnione zarazem) wydłużenie okresu wejścia w życie przepisów obciążających składkami społecznymi rencistów prowadzących działalność gospodarczą- do I lipca 2007 r.