Zatrudniając bezrobotnego, możesz zyskać duże pieniądze…

Rzeczpospolita , autor: Marta Gadomska , oprac.: GR

cze 1, 2007

Zatrudniając bezrobotnego, możesz zyskać duże pieniądze

Zatrudniając bezrobotnego, korzystasz dwa razy. Masz taniego pracownika i szanse na zwrot części wypłacanych mu wynagrodzeń oraz odprowadzanych od nich składek na ubezpieczenia społeczne

Refundacje przyznaje starosta, a faktycznie powiatowy urząd pracy ze środków Funduszu Pracy. Określa je szczegółowo ustawa z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (DzU nr 99, poz. 1001 ze zm.).

Jest ich kilka, a różnią się celem, na które zostały przeznaczone. Przykładowo starosta dofinansowuje nowe stanowisko pracy, składki ZUS płacone od wynagrodzeń bezrobotnych, ich szkolenia czy zatrudnienie młodocianego. Przedstawiamy zasady i warunki otrzymania poszczególnych refundacji oraz ich wysokość.

Największe wsparcia dla organizatorów prac interwencyjnych

Według stołecznego urzędu pracy największym wzięciem cieszą się prace interwencyjne.

Są one skierowane do określonych kategorii bezrobotnych- tych, którzy: mają do 25 lat, długo pozostają bez zajęcia, mają powyżej 50 lat, nie posiadają kwalifikacji zawodowych, wychowują samotnie dziecko do siedmiu lat, są niepełnosprawni.

Przyjmując takie osoby, organizatorzy prac interwencyjnych odzyskają wszystkie wypłacone im wynagrodzenia i nagrody oraz potrącone od nich składki. Na ile konkretnie mogą liczyć, zależy od tego, jaki etat zaoferują bezrobotnemu i na jak długo go zwerbują. Jeśli zatem: na co najmniej pół etatu i nie dłużej niż sześć miesięcy, to starosta zwróci za każdego bezrobotnego maksymalnie połowę minimalnego wynagrodzenia (obecnie 468 zł) i składek liczonych od refundowanej pensji; na cały etat i nie dłużej niż sześć miesięcy – wszystkie wypłacone pracownikowi za ten czas pensje, nagrody i należne od tych świadczeń składki pokrywane przez pracodawcę. Refundacja ta nie może jednak przekroczyć iloczynu pełnoetatowców zatrudnionych w firmie, zasiłku dla bezrobotnych i składek na ubezpieczenia społeczne płaconych od refundowanego wynagrodzenia;

do 12 miesięcy na całym etacie – koszty zatrudnienia bezrobotnego za co drugi miesiąc, ale nie więcej niż suma połowy minimalnej płacy i składek odprowadzonych od refundowanego wynagrodzenia;

na rok – kwotę w wysokości zasiłku dla bezrobotnych obowiązującego w ostatnim dniu każdego rozliczanego miesiąca (zgodnie z art. 72 ustawy o promocji zatrudnienia 532,90 zł);

na okres do półtora roku – najwyżej wynagrodzenie minimalne i zapłacone od niego składki na ubezpieczenie społeczne. W tym wypadku refundacja obejmuje również koszty poniesione za co drugi miesiąc. Przepis ten dotyczy tylko osób do 25 roku życia, niepełnosprawnych oraz długotrwale bezrobotnych, którzy pracują na cały etat;

Jak to załatwić

Złóż wniosek

Firma składa wniosek do powiatowego urzędu pracy, na terenie którego są organizowane prace interwencyjne.

Odczekaj 30 dni

Starosta podejmuje decyzję w ciągu 30 dni.

Zawrzyj umowę

Starosta zawiera z pracodawcą umowę o skierowanie bezrobotnych do prac interwencyjnych. Określa ona m.in.
liczbę przyszłych pracowników, czas trwania zatrudnienia, rodzaj i miejsce wykonywanych prac, wysokość refundowanych z Funduszu Pracy kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne.

Więcej Rzeczpospolita.