Zrozumienia do akceptacji zatrudnienia – kampania…

GŁOS WIELKOPOLSKI , autor: Autor Nieznany , oprac.: GR

cze 1, 2007

ZROZUM

W Polsce żyje obecnie ok. 5.5 miliona osób niepełnosprawnych, z czego jedynie dla 8% główne źródło utrzymania stanowi praca. Pozostali niepełnosprawni utrzymują się głównie ze świadczeń społecznych lub też korzystają z pomocy rodziny. Doświadczenia Innych państw Unii Europejskiej, gdzie obowiązuje zasada solidarności, normalności i integracji społecznej pokazuje, że wcale nie musi tak być. Bardzo często, wbrew powszechnym stereotypom okazuje się bowiem, że niepełnosprawni pracownicy dorównują wydajności pracy pełnosprawnym pracownikom, cechując się wysokim poczuciem obowiązku I sumienności

ZAAKCEPTUJ

Osoby niepełnosprawne nie oczekują od nas – społeczeństwa nadmiernej litości i pomocy, lecz jedynie akceptacji dla własnej osoby oraz stworzenia równych warunków do rozwoju zawodowego i społecznego. Człowiek nie w pełni sprawny chce, by oceniać go nie przez pryzmat jego niepełnosprawności, lecz z punktu widzenia jego osobistych osiągnięć oraz jego człowieczeństwa. Któż z nas czytając np. o F. D. Roosevelcle, lub słuchając Raya Charlesa, podziwiając ich niewątpliwy talent, myśli – oni byli niepełnosprawni Czytając o wielkich osobistościach świata kultury, polityki widzimy przede wszystkim Ich osiągnięcia, które zapisały się w historii świata, a nie Ich niepełnosprawność. Większość osób niepełnosprawnych pragnie, aby właśnie traktować je

normalnie, dlatego warto zastanowić się jak każdy z nas odnosi się do spotykanych osób niepełnosprawnych, czy potrafimy dostrzec wartości, jakie dana osoba reprezentuje oraz czy zapewniamy takim osobom równe traktowanie, nie reprezentując przesadnej litości, ani nadmiernej obojętności, akceptując je po prostu takimi.-jakimi są.

A MOŻE ZATRUDNIJ

Zatrudnienie jest jednym z najważniejszych czynników w rehabilitacji społecznej osób nie w pełni sprawnych ruchowo czy też mentalnie i nosi miano rehabilitacji zawodowej. Rehabilitantem zawodowym osoby niepełnosprawnej jest jej pracodawca. Może nim być każdy, kto zdecyduje się na zatrudnienie osoby niepełnosprawnej, w zasadzie niezależnie od formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej, a nawet jako zwykła osoba fizyczna nie prowadząca tej działalności, ale zatrudniająca pracownika. Poza umożliwieniem osobie niepełnosprawnej odnalezienia właściwej pozycji w społeczeństwie, zatrudnienie ma równie określone, wymierne dla pracodawcy, korzyści natury między innymi ekonomicznej. System różnorakich preferencji
dla pracodawców, którzy chcą zatrudnić osoby niepełnosprawne jest bardzo rozbudowany i przewiduje wiele form pomocowych. Trzeba pamiętać, że wbrew ogólnemu przekonaniu panującemu wśród pracodawców, wcale nie trzeba posiadać statusu zakładu pracy chronionej, by móc skorzystać z bogatej oferty wsparcia dla podmiotów będących pracodawcami osób niepełnosprawnych. Pomoc ta jest przeznaczona również dla pracodawców działających na tzw. otwartym rynku, nie spełniających przesłanek do ubiegania się o przyznanie wspomnianego statusu. Nie trzeba być także wielkim pracodawcą, bowiem zasadniczo ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie wprowadza minimalnego poziomu zatrudnienia, który decydowałby o możliwości korzystania z pomocy

Podjęcie decyzji o zatrudnieniu osoby niepełnosprawnej, jak już wyżej zaznaczono, stwarza możliwość zyskania nie tylko pracownika starannie wypełniającego swoje obowiązki pracownicze, co potwierdza wielu pracodawców zatrudniających takich pracowników, ale również daje szansę na zmniejszenie kosztów pracy. Jak wynika z obserwacji rynku pracy, pracodawcy poszukują wszelkich sposobów, by ograniczyć koszty związane z zatrudnieniem. Okazuje się, iż koszty te niekoniecznie trzeba zmniejszać stosując nielegalne metody zatrudniania czy organizacji pracy, ponieważ obowiązujące przepisy dają możliwość poszukiwania ograniczenia
tych kosztów również w tzw. ,,ramach oficjalnych". Jednym ze sposobów ograniczenia jest właśnie zatrudnienie pracownika niepełnosprawnego, który poprzez wprowadzenie systemu preferencji dla pracodawców zatrudniających tych pracowników staje się pracownikiem realnie tańszym.

Pracodawca zatrudniający osobę niepełnosprawną może między innymi liczyć na dofinansowanie części składek na ubezpieczenie społeczne, które opłaca za taką osobę Możliwość ta. zwłaszcza wobec dość wysokiego obciążenia pracodawców składkami na ubezpieczenia społeczne, powoduje odczuwalne zmniejszenie kosztów pracy, szczególnie jeśli zatrudnionych jest kilku pracowników. Nadto pracodawca może też liczyć na dofinansowanie do wynagrodzenia wypłacanego pracownikom niepełnosprawnym. Oczywiście wiąże się to z koniecznością spełnienia określonych warunków, jednak wdrożenie się w ich bieżące realizowanie nie nasuwa, zdaniem pracodawców już z tego wsparcia korzystających, nadmiernych trudności. Poza tym, niektórzy pracodawcy mogą otrzymać zwrot kosztów związanych z wykonaniem prac adaptacyjnych związanych z zatrudnieniem osoby niepełnosprawnej, a więc zyskują możliwość otrzymania zewnętrznych środków finansowych na dostosowanie się do potrzeb i wymagań tych osób. Inne korzyści związane z zatrudnieniem osób niepełnosprawnych to ulgi w niektórych podatkach. W systemie preferencji
przewidziano również możliwość udzielenia pracodawcy zatrudniającemu osoby niepełnosprawne pomocy w spłacie niektórych kredytowi pożyczek. Inną jeszcze formą wsparcia jest zwrot części kosztów związanych ze szkoleniami zawodowymi organizowanymi dla pracowników niepełnosprawnych.

Więcej Głos Wielkopolski.