Nie przekraczając limitu, można dorabiać do renty socjalnej

Osobom pobierającym rentę socjalną ZUS zawiesi jej wypłatę, jeśli od czerwca ich dochody przekroczą 812,80 zł.

Tyle bowiem wynosi 30 proc. przeciętnego wynagrodzenia za I kwartał 2007 r. To limit dodatkowych przychodów, którego przekroczenie powoduje zawieszenie wypłaty renty. W tej wysokości będzie obowiązywał w czerwcu, lipcu i sierpniu. Przy jego ustalaniu bierze się pod uwagę przychody uzyskane z zatrudnienia pracowniczego, służby, innej pracy zarobkowej i z prowadzonej działalności pozarolniczej.

Jeśli uprawniony do renty socjalnej ma firmę, o prawie do dalszej wypłaty renty decyduje podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, którą zadeklarował jako przedsiębiorca.

A zatem nadal będą mogli pobierać rentę i prowadzić działalność tylko ci, którzy korzystają z preferencyjnych składek przy starcie działalności gospodarczej. Opłacane są one bowiem od 30 proc. minimalnego wynagrodzenia (czyli w 2007 r. od 280,80 zł). Pozostali przedsiębiorcy będą mieli zawieszoną wypłatę renty socjalnej, muszą bowiem zadeklarować podstawę wymiaru składek nie niższą od 1625,48 zł (60 proc. przeciętnego wynagrodzenia).

Prawo do renty zawiesza się za miesiąc, w którym nastąpiło przekroczenie dopuszczalnych zarobków ponad limit 30 proc. wynagrodzenia. Obowiązek powiadomienia o tym spoczywa na pobierającym rentę lub jego przedstawicielu ustawowym. ZUS może również wystąpić do urzędu skarbowego o Informację o wysokości opodatkowanych przychodów.

Więcej Rzeczpospolita.