Fiskus nie pomaga w spłacie kredytów…

Rzeczpospolita , autor: . Jaga , oprac.: GR

cze 11, 2007

Przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości i przeznaczony na spłatę kredytu zaciągniętego wcześniej na jej nabycie, nie zawsze korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego. Tak wynika z interpretacji wydanej przez Izbę Skarbową w Łodzi (PB I–3/4117/IN-18/US/2007/AM). W 2006 r. podatniczka nabyła spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego. Zakup sfinansowała częściowo kredytem hipotecznym. Jednak w listopadzie 2006 r. sprzedała swoje prawo do lokalu za 128 tys. zł, a część z tych pieniędzy przeznaczyła na spłatę zaciągniętego kredytu. Według podatniczki przychód uzyskany z tej sprzedaży, w części wydanej na spłatę kredytu, jest zwolniony z podatku dochodowego. Podatniczka wskazała na przepisy art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) i e) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (updof) w brzmieniu obowiązującym do końca ubiegłego roku. Wynika z nich, że zwolnione od podatku są przychody uzyskane ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych w części wydatkowanej, nie później niż w okresie dwóch lat od dnia sprzedaży, na spłatę kredytu zaciągniętego na cele mieszkaniowe, również kredytu zaciągniętego przed dniem uzyskania tych przychodów. W opinii podatniczki, przepisy te można stosować m.in. w sytuacji, gdy pieniądze uzyskane ze sprzedaży nieruchomości przeznaczone zostają na spłatę kredytu zaciągniętego wcześniej na kupno właśnie zbywanej nieruchomości.

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi był innego zdania. W cytowanym przepisie wyraźnie wskazano, że przychód, czy spłacony nim kredyt, winien być przeznaczony na nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego. W analizowanej sytuacji mamy natomiast do czynienia ze spłatą kredytu w celu zbycia przedmiotowego prawa do nieruchomości" – napisał w swojej decyzji.

Nie byłoby przeszkód do stosowania zwolnienia, gdyby podatniczka uzyskane ze sprzedaży pieniądze przeznaczyła na nabycie innej, nowej nieruchomości mieszkalnej. Celem tego zwolnienia nie jest bowiem udzielenie pomocy w spłatach należności związanych z wcześniejszym zakupem nieruchomości, której podatnik właśnie się pozbył – uznał dyrektor IS.

CZŁONEK ZARZĄDU WSPÓLNOTY NA OPODATKOWANEJ DIECIE

Członkowie zarządu wspólnoty mieszkaniowej powinni zapłacić podatek od wynagrodzenia, które pobierają za wykonywanie swojej funkcji. Nie ma znaczenia, czy w uchwale wspólnoty wynagrodzenie to nazwane jest dietą, ryczałtem czy zwrotem kosztów. Natomiast wspólnota nie musi od tych wynagrodzeń pobierać i odprowadzać zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (pdof) w trakcie roku podatkowego. Wystarczy, że sporządzi PIT-8C (informacja o przychodach z innych źródeł) i przekaże ją podatnikowi oraz właściwemu urzędowi skarbowemu. Jedna z łódzkich wspólnot mieszkaniowych przyznała członkom swojego zarządu 240 zł miesięcznej diety z tytułu pełnienia społecznie (bez wynagrodzenia) obowiązków wynikających z art. 21
ustawy o własności lokali. Wspólnota uznała, że diety te są wolne od podatku, gdyż stanowią jedynie zwrot kosztów dla osób wykonujących czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o pdof takie kwoty są zwolnione z podatku do wysokości nieprzekraczającej 2280 zł miesięcznie.

Więcej Rzeczpospolita.