Co nowego w przepisach…

DZIENNIK , autor: Marek Michalec , oprac.: GR

cze 11, 2007


RZĄD INFORMUJE

Programy pomocowe. Minister pracy i polityki społecznej Anna Kalata zaprezentowała programy "inwestycje w kwalifikacje deficytowe na rynku pracy" oraz Praca dla młodych – dobry start". Pierwszy z programów skierowany jest m.in. do osób długotrwale bezrobotnych, osób powyżej 50. roku życia i samotnie wychowujących przynajmniej jedno dziecko do 7. roku życia. Ma im pomóc w znalezieniu pracy dzięki podniesieniu kwalifikacji lub zdobyciu nowych umiejętności. W ramach programu Praca dla młodych – dobry start" pomoc będą mogli uzyskać młodzi bezrobotni do 25. roku życia. Na staże będą mogli być kierowani bezrobotni absolwenci szkół wyższych do 27. roku życia. W programie powinni uczestniczyć głównie młodzi ludzie będący bezrobotnymi krócej niż trzy miesiące.

W SENACIE

Niepełnosprawni. W dniu 1 czerwca br. Senat przyjął ustawę o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Wprowadził m.in. poprawkę, aby nowe rozwiązanie polegające na objęciu obowiązkowym ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym osób prowadzących działalność gospodarczą, które mają ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy, wchodziło w życie w dniu 30 czerwca 2007 r., a nie z dniem ogłoszenia ustawy.

Zatrudnienie socjalne. Senat 1 czerwca br. przyjął ustawę o zmianie ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Ustawa umożliwia m.in. przyznawanie uczestnikowi zajęć w centrum świadczeń integracyjnych motywacyjnej premii integracyjnej. Senat zdecydował m.in., iż premia ta finansowana będzie ze środków finansowych na działalność centrum integracji społecznej.

PREZYDENT PODPISAŁ

Staż urzędniczy. 30 maja 2007 r. prezydent podpisał ustawę z 9 maja 2007 r. – o zmianie ustawy o pracownikach sądów i prokuratury. Ustawa przewiduje m.in. zmianę warunków, jakie powinny spełniać osoby ubiegające się o przyjęcie na staż w sądzie lub prokuraturze oraz wprowadzenie konkursów na staż urzędniczy w tych instytucjach.

Praca nauczycieli. Prezydent 30 maja br. podpisał ustawę z 9 maja 2007 r. – o zmianie ustawy Karta nauczyciela.

Zgodnie z tą nowelizacją od 1 września 2007 r. nauczyciele pracujący w zespołach szkół będą nawiązywać stosunek pracy w tych zespołach, a nie, jak dotąd, w jednej ze szkół tworzących taki zespól.

OPUBLIKOWANO

Waloryzacja świadczenia rehabilitacyjnego. 31 maja 2007 r. w Monitorze Polskim ukazało się obwieszczenie prezesa ZUS z 21 maja 2007 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w III kwartale 2007r.(MPnr34,poz.398). Wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w III kwartale 2007 r. wynosi 109,9 proc. Zasiłek pogrzebowy. W Monitorze Polskim z dnia 31 maja 2007 r. ogłoszono komunikat prezesa ZUS z 21 maja 2007 r. w sprawie wysokości kwoty zasiłku pogrzebowego (MP nr 34, poz. 401).

Od dnia 1 czerwca 2007 r. do dnia 31 sierpnia 2007 r. kwota zasiłku pogrzebowego wynosi 5418,28 zł. 0 Limit przychodów emerytów. 31 maja 2007 r. ogłoszono komunikat prezesa ZUS z 21 maja 2007 r. dotyczący kwoty przychodu odpowiadającej 30 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za I kwartał 2007 r. ogłoszonego do celów emerytalnych. Od 1 czerwca kwota przychodu odpowiadająca 30 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za I kwartał 2007 r. wynosi 812,80 zł.

Zasiłki. W Dzienniku Ustaw nr 97, poz. 644 ogłoszono 1 czerwca 2007 r. rozporządzenie ministra pracy i polityki -społecznej z 17 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia dowodów stanowiących podstawę przyznania i wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

WESZŁY W ŻYCIE

Kontrola legalności zatrudnienia. 1 czerwca 2007 r. wszedł w życie art. 108 ustawy z 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (DzU nr 89, poz. 589). Głównemu inspektorowi pracy przekazane powinny być imienne wykazy pracowników urzędów wojewódzkich wykonujący kontrolę legalności zatrudnienia.

Więcej Dziennik.