Jak prowadzić działalność w grecji zasady opodatkowania firm…

Rzeczpospolita , autor: Anna Grabowska , oprac.: GR

cze 12, 2007

Kontynuujemy cykl artykułów, w których podpowiadamy, jak założyć firmę w różnych krajach europejskich. Dziś wyjaśniamy, co musi zrobić polski przedsiębiorca, żeby prowadzić interesy w Grecji. W następnych odcinkach opiszemy działalność w krajach Beneluksu, następnie w Rosji.

Jak prowadzić działalność w Grecji

W Grecji szczególnie mile widziani są zagraniczni przedsiębiorcy, którzy tworzą nowe miejsca pracy. Mogą oni liczyć na wsparcie zarówno centralnych, jak I samorządowych władz greckich. Przysługują im znaczne ulgi podatkowe

Państwo greckie oferuje zagranicznym przedsiębiorcom pomoc w spłacie odsetek od zaciągniętych na działalność gospodarczą kredytów średnio- i długoterminowych. Nie ma też problemów z uzyskaniem ich w greckim banku.

Zezwolenia na pobyt i pracę

Mimo tych wszystkich ułatwień istnieje pewien warunek, od którego zależy możliwość uruchomienia w Grecji własnej firmy. Chodzi o uzyskanie pozwolenia na pobyt i pracę.

Polacy wnioski w tej sprawie muszą składać w konsulacie greckim w Warszawie. Należy dołączyć następujące dokumenty: opis planowanego przedsięwzięcia (rodzaj działalności, projekt finansowy, źródła finansowania), zaświadczenie o niezaleganiu z podatkami i składkami na ubezpieczenie społeczne (z urzędu skarbowego oraz ZUS), dyplomy i świadectwa potwierdzające kwalifikacje zawodowe, zaświadczenie o niekaralności (z rejestru skazanych). Złożone w konsulacie dokumenty są następnie przesyłane do Grecji, gdzie tamtejsze władze oceniają projekt przedsięwzięcia gospodarczego i podejmują ostateczną decyzję o wydaniu pozwolenia. Na rozstrzygnięcie trzeba czekać kilka miesięcy, jako że greckie procedury administracyjne są długotrwałe, a urzędnicy nadmiernie się nie śpieszą. Największe szanse na pozytywne rozpatrzenie wniosku mają ci kandydaci na przedsiębiorców, którzy zaproponują utworzenie nowych miejsc pracy.

Od cudzoziemców, którzy zamierzają prowadzić działalność w Grecji, miejscowe władze żądają dodatkowo okazania dokumentu potwierdzającego zakup nieruchomości, na której planowana działalność będzie prowadzona, albo wynajęcie lokalu czy nieruchomości. Muszą być one potwierdzone pisemną umową spisaną przed miejscowym notariuszem.

Zakres działalności, jaką Polacy mogą prowadzić w Grecji, jest dowolny, z wyjątkiem pewnych obszarów, w których wymagane jest posiadanie koncesji bądź licencji. Do tych dziedzin gospodarki należą: eksploatacja złóż mineralnych, telekomunikacja i poczta, zarządzanie portami, obrót bronią, prowadzenie punktów gier losowych.

Przedsiębiorstwa jednoosobowe

Prowadzona w Grecji w bardzo szerokim zakresie działalność jednoosobowa, czyli tzw. samozatrudnienie, polega na zachowaniu swobody działania w wykonywaniu zawodowej działalności oraz ponoszeniu związanego z nią ryzyka ekonomicznego.

Więcej Rzeczpospolita.