Sporządzamy wykazy świadczeń pracowników…

Rzeczpospolita , autor: Grażyna Ordak , oprac.: GR

cze 13, 2007

Jeśli zbankrutowałeś i nie rozliczyłeś się finansowo z załogą, w ciągu miesiąca musisz zgłosić do biura Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych listę niezaspokojonych należności

Gdy sam pracodawca nie jest w stanie tego zrobić, obowiązek ten przejmuje wyznaczony syndyk, likwidator lub inna osoba zarządzająca majątkiem firmy. Wymienione osoby czy podmioty czynią to na specjalnych wnioskach, których nowe wzory wprowadziło obowiązujące od 12 kwietnia rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 28 lutego bieżącego roku w sprawie wykazów, wniosków i wypłat świadczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (DzU nr 53, poz. 356). Nowe formularze to: wykaz zbiorczy, w którym ujmujemy niezaspokojone należności pracowników sprzed niewypłacalności, wykaz uzupełniający – przypadające po dacie niewypłacalności. Modyfikacja wyglądu druków stosowanych w procedurze upadłościowej wynika z obowiązujących od 1 października ubiegłego roku zmian do ustawy z 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (DzU nr 158, poz. 1121).

Zgłaszamy niezapłacone pensje

W ciągu miesiąca od stwierdzenia niewypłacalności pracodawca,

syndyk, likwidator lub zarządca majątku sporządza zbiorczy wykaz niezaspokojonych roszczeń załogi. Wykazuje w nim pracowników żądających zaległych pensji oraz podstawę i wysokość ich roszczeń, ale tylko tych poprzedzających niewypłacalność pracodawcy. Zbiorczy wykaz składa do biura Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (dalej: Fundusz). Jeśli zaległości powstały po dniu niewypłacalności pracodawcy, to on sam, syndyk, likwidator lub osoba sprawująca zarząd majątkiem pracodawcy niezwłocznie przygotowuje wykaz uzupełniający.

Wniosek indywidualny

0 wypłatę świadczeń może także wystąpić sam zatrudniony lub były pracownik, a także uprawnieni do renty rodzinnej członkowie ich rodzin. Ale najwcześniej ma prawo to zrobić po dwóch tygodniach od terminu, do kiedy pracodawca, syndyk itd. mieli obowiązek zgłosić wykaz zbiorczy.

Rozporządzenie określa wzór tzw. wniosku indywidualnego, jaki składaj ą pracownicy. Wskazuj e także, jakie oświadczenia i dokumenty pracownik lub członkowie rodziny zmarłego pracownika lub byłego pracownika muszą do niego dołączyć. Są to dokumenty: oświadczenie, że nie są spokrewnieni z pracodawcą, potwierdzające uprawnienia do świadczeń pracowniczych, np. świadectwo pracy, umowa o pracę, wyrok sądowy, wyliczenia kwot i świadczeń od pracodawcy lub inne.

Odrębna procedura obowiązuje przy ogłoszeniu upadłości tzw. transgranicznej (wobec pracodawców z obszaru UE mających swoje oddziały w Polsce). Wówczas sami pracownicy takiego pracodawcy mogą składać wnioski.

Gdzie składamy dokumenty

Obydwa wykazy i wniosek indywidualny zainteresowani składają do kierownika biura terenowego Funduszu właściwego dla siedziby niewypłacalnego podmiotu. Jeśli wykazy są zgodne z ustawą i terenowe biuro je zaakceptuje, to przekazuje składającemu listy pieniądze na wypłatę świadczeń dla uprawnionych. W ciągu najwyżej siedmiu dniu od ich otrzymania pracodawca, syndyk lub zarządca majątku musi uregulować roszczenia pracowników. Gdy z kolei wszystko jest w porządku z indywidualnym wnioskiem pracownika, to biuro terenowe niezwłocznie wypłaca mu świadczenia i powiadamia o tym jego pracodawcę, syndyka, likwidatora lub zarządcę majątku.

Wypełniamy formularze

Aby ułatwić pracodawcom wypełnienie nowych formularzy, posłużyliśmy się konkretnym przykładem. Zastrzegamy, że użyta w nim nazwa firmy oraz pozostałe dane wprowadzone do wykazów są fikcyjne. Po kolei określamy założenia przyjęte w zbiorczym wykazie niezaspokojonych roszczeń pracowniczych oraz wykazie uzupełniającym. Na str. 8 przedstawiamy też przykład wypełnienia wniosku indywidualnego, jaki mogą złożyć pracownik lub członkowie rodziny zmarłego pracownika (uprawnieni do renty rodzinnej).

Więcej Rzeczpospolita.