Sąd może ustalić niepełnosprawność…

Gazeta Prawna , autor: Łukasz Guza , oprac.: GR

cze 13, 2007

Wyroki sądu wydane w postępowaniu odwoławczym od decyzji organów orzeczniczych są faktycznie orzeczeniami o niepełnosprawności.

Pracodawcy zatrudniający osobę, której niepełnosprawność ustalił sąd pracy i ubezpieczeń społecznych, mogą starać się o dofinansowanie jej wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne – wynika z wyjaśnień Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Sąd może ustalić niepełnosprawność w trakcie postępowania odwoławczego od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub wojewódzkich zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności. W pierwszym przypadku prawomocny wyrok sądu zmieniający decyzję ZUS i przyznający prawo do renty np. z tytułu całkowitej niezdolności do pracy ma powagę rzeczy osądzonej (art. 366 k.p.c). Tym samym daje on podstawę do traktowania osoby za niepełnosprawna.. Według MPiPS za taką interpretacją przemawia także art. 1 pkt 2 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. nr 123, poz. 776 z późn. zm.), zgodnie z którym za niepełnosprawną można uznać osobę, której stan zdrowia został potwierdzony orzeczeniem wydanym na podstawie odrębnych przepisów (a nie wyłącznie ustawy o rehabilitacji).

Natomiast w drugim przypadku, jeśli sąd ustalił niepełnosprawność danej osoby w trakcie rozpatrywania odwołania od orzeczenia wydanego przez wojewódzki zespół ds. orzekania o niepełnosprawności, to należy go respektować i wykonywać – wyjaśnia resort pracy. Ponieważ w obowiązujących przepisach brakuje jednoznacznego wskazania organu właściwego do wykonania wyroków sądów w sprawach z zakresu orzecznictwa, można przyjąć, że wyroki te są orzeczeniami o niepełnosprawności.

Więcej Gazeta Prawna.