Osobom zasiadającym we władzach i organach statutowych związków zawodowych nie przysługuje zwolnienie od podatku dochodowego od diet oraz kwot stanowiących zwrot ponoszonych przez nich kosztów.

Tak uznała Izba Skarbowa w Łodzi w interpretacji z i czerwca 2007 r. (nr PB I-3/4117/IN-20/US/2007/ ER). Jej zdaniem działalność w związkach zawodowych nie może być utożsamiana z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich. Nie reprezentują one bowiem całej społeczności, ale jedynie określoną grupę zawodową i działają w jej interesie. Osoby w nich działające nie sprawują również funkcji publicznych.

Dlatego osoby pełniące funkcje we władzach i organach statutowych związków zawodowych nie mogą skorzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o PIT. Przepis ten dotyczy bowiem diet oraz kwot stanowiących zwrot kosztów osobom wykonującym czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich (zwolnione są do wysokości miesięcznego limitu wynoszącego 2280 zł).

Tymczasem w orzecznictwie i doktrynie przyjęto zasadę, że pełnienie obowiązków obywatelskich związane jest z uczestniczeniem w zawiadywaniu sprawami państwowymi, przy równoległym sprawowaniu funkcji w instytucjach publicznych. Natomiast obowiązki społeczne to praca w instytucji w charakterze reprezentanta pewnej społeczności i uczestniczenie w rozwiązywaniu jej problemów. Przepis ten skierowany jest więc np. do radnych, składów komisji wyborczych czy ławników. Z pytania wynika, że ustanowione w uchwale zarządu "diety" nie są wypłacane z tytułu podróży związanych z realizacją celów statutowych związku, lecz zostały przyznane w stałej kwocie za pracę w ramach pełnionych funkcji. Stanowią więc formę zapłaty za wypełnianie określonych obowiązków. W tym wypadku nie ma więc zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 16 ustawy o PIT. Zwalnia on od opodatkowania tylko diety i inne należności za czas podróży służbowej pracownika lub innej osoby – do wysokości określonej w odrębnych przepisach. Samo nazwanie "dietą" wypłacanego miesięcznie świadczenia nie upoważnia do tego zwolnienia.

Więcej Rzeczpospolita.