Czy potrącać podatek od rekompensaty za przerwane wakacje…

Rzeczpospolita , autor: Przemysław Wojtasik , oprac.: GR

cze 18, 2007

W cotygodniowym cyklu artykułów omawiamy zasady opodatkowania świadczeń pracowniczych. Pisaliśmy już o posiłkach i napojach, ekwiwalentach za używanie własnych narzędzi, roboczej i reprezentacyjnej odzieży, imprezach integracyjnych, bezpłatnym transporcie do firmy, nieoprocentowanych pożyczkach, służbowych telefonach i samochodach oraz zwrocie kosztów służbowej przeprowadzki. Dzisiaj o rekompensacie za odwołanie z urlopu.

Czy potrącać podatek od rekompensaty za przerwane wakacje

Pracodawca, który odwołuje pracownika z urlopu, powinien zwrócić mu za hotel 1 przejazd. Urzędy uważają, że ta rekompensata jest nieopodatkowana, chociaż z przepisów to wyraźnie nie wynika.

O obowiązku wyrównania strat spowodowanych niespodziewanym przerwaniem wypoczynku mówi kodeks pracy. Z art. 167 wynika, że pracownik musi wrócić na stanowisko, jeśli firma nieoczekiwanie nie może sobie bez niego poradzić. Pracodawca może bowiem odwołać pracownika z urlopu, ale tylko wtedy, gdy jego obecność w zakładzie jest niezbędna, bo zaistniały okoliczności nieprzewidziane w chwili rozpoczynania urlopu.

Przykład

Pan Kowalski jest głównym księgowym w spółce z 0.0. Na początku czerwca wyjechał w góry na dwutygodniowy urlop. Jednak nieoczekiwanie do spółki zawitali kontrolerzy z urzędu skarbowego. Nieznający się na podatkach prezes natychmiast wezwał pana Kowalskiego do pracy.

Zwrot tylko za pensjonat

Ściągnięty z wakacji pracownik oprócz poczucia krzywdy traci też finansowo. Z reguły ma bowiem opłacony z góry pobyt i trudno mu odzyskać zainwestowane w wypoczynek pieniądze. Dlatego też przełożony musi mu zwrócić koszty poniesione w bezpośrednim związku z odwołaniem go z urlopu. Może to być oplata za rezerwację hotelu czy też koszty podróży powrotnej. Pracodawca nie musi natomiast zwracać kosztów, które nie wiążą się bezpośrednio" z odwołaniem z urlopu. Szerzej na ten temat pisaliśmy w DF z 24 kwietnia 2006 r.

"Przykład

Pan Nowak wyjechał na dwutygodniowy kurs kitesurfingu do Egiptu. Opłacił w pakiecie noclegi, wyżywienie i koszty szkolenia. Kupił sobie też deskę, latawiec i piankę. Ponieważ pracownik, który zastępował pana Nowaka, ciężko zachorował, szef wezwał go do firmy. Pan Nowak wykonał polecenie, ale przedstawił rachunki za wakacyjne wydatki. Pracodawca powinien mu zwrócić koszty pobytu na kursie, nie musi natomiast oddawać za sprzęt. Kodeks pracy mówi bowiem tylko o kosztach poniesionych w bezpośrednim związku z odwołaniem z urlopu.

Czy pracownik zarabia

Czy zadośćuczynienie za przerwanie wakacyjnej laby jest opodatkowane Pracownik nic na tym nie zyskuje. Pracodawca rekompensuje mu tylko straty, jakie poniósł w związku z niespodziewanym odwołaniem. Natomiast przychód podatkowy to konkretna korzyść majątkowa. Jednak takiego świadczenia nie ma w katalogu zwolnień, co więcej urzędy często twierdzą, że zwrot kosztów (np. używania samochodu bądź telefonu) jest opodatkowany. Ale organy poda&owe zajmują w tej sprawie korzystne dla podatników stanowisko. Jak czytamy w interpretacji Izby Skarbowej w Rzeszowie z 28 października 2004 r. (IS.I/2-415/196/04): jeżeli pracownik

poniesie koszty związane z zaplanowanym urlopem, następnie zostanie odwołany z urlopu, a wspomniane koszty zostaną mu zwrócone przez pracodawcę, to tego rodzaju przychody pieniężne nie mogą być uznane za przychody ze stosunku pracy w rozumieniu art. i2ust 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż nie powodują one przysporzenia majątkowego po stronie pracownika. Ponadto nie mieszczą się w pojęciu świadczeń pieniężnych ponoszonych za pracownika oraz innych nieodpłatnych świadczeń, o których mowa w art. 12 ust. 1 i 3 ww. ustawy. Mając powyższe na uwadze, otrzymany przez pracownika zwrot kosztów rezerwacji imprezy w biurze podróży (w wysokości faktycznie poniesionej i udokumentowanej), spowodowany wycofaniem zgody pracodawcy na urlop wypoczynkowy, nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych".

Podatek od nadwyżki

Korzystna dla podatników jest też konkluzja Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy w interpretacji z 29 września 2006 r. (PD2.2-415-35/06). Ale argumentacja była inna. Urząd powołał się bowiem na art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Przepis ten mówi o zwolnieniu od podatku odszkodowań, których wysokość i zasady ustalania wynikają z odrębnych ustaw (m.in. kodeksu pracy). Tymczasem zwrot kosztów to rekompensata za odwołanie z urlopu, a obowiązek jej wypłaty wynika z przepisów. Dlatego jest zwolniona z podatku.

Urząd podkreślił jednak, że opodatkowana będzie kwota przekraczająca faktycznie poniesione przez pracownika wydatki. Jak czytamy w interpretacji: Pracodawca może zrekompensować pracownikowi odwołanie z urlopu, wypłacając mu określone świadczenie pieniężne ponad kwotę rzeczywiście poniesionych przez pracownika wydatków. Wszelkie kwoty otrzymane ponad koszty faktycznie poniesione będą jednak stanowić dla niego przychód podlegający opodatkowaniu".

Więcej Rzeczpospolita.