Kiedy najpóźniej złożyć zawiadomienie, by skutecznie wybrać…

Rzeczpospolita , autor: Anna Koleśnik , oprac.: GR

cze 18, 2007

Kiedy najpóźniej złożyć zawiadomienie, by skutecznie wybrać podatek liniowy

Aby skutecznie wybrać formę opodatkowania Inną niż podatek według skali, trzeba w odpowiednim terminie zawiadomić o tym urząd skarbowy. Należy to zrobić nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu z działalności gospodarczej.

– Jak rozumieć treść art. 9a ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Chodzi m1 o zawiadomienie składane przez podatnika rozpoczynającego działalność w trakcie roku podatkowego. Co oznacza zapis do dnia rozpoczęcia działalności gospodarcze!, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu". Do kiedy najpóźniej należało złożyć zawiadomienie o wyborze podatku liniowego, jeśli działalność została rozpoczęta 1 maja, a pierwszy przychód uzyskano 25 maja – pyta czytelnik DR

Powołany przez czytelnika przepis mówi, że podatnicy prowadzący działalność gospodarczą mogą wybrać podatek liniowy. Jeśli rozpoczynają prowadzenie działalności w trakcie roku podatkowego, do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia tej działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu, powinni złożyć naczelnikowi właściwego urzędu skarbowego pisemne oświadczenie o wyborze tego sposobu opodatkowania.

Dodajmy, że podobna regulacja – art. 9 ust. i – znajduje się też w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Określa ona termin wyboru ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych przez podatników rozpoczynających działalność w trakcie roku.

Logiczne jest, że co do zasady najpierw rozpoczyna się działalność, a później w konsekwencji uzyskuje pierwszy przychód. Co zatem miał na myśli ustawodawca, określając w ten sposób termin złożenia zawiadomienia Jest to istotne, bo przekroczenie terminu skutkuje niemożnością wyboru formy opodatkowania (automatycznie podatek według skali) – terminu nie można bowiem przywrócić.

Literalnie odczytując przepis, można dojść do wniosku, że w każdym przypadku zawiadomienie należy złożyć przed rozpoczęciem działalności gospodarczej, gdyby jednak wcześniej pojawił się przychód, zawiadomienie – aby było ważne – powinno być złożone w dniu uzyskania tego przychodu. Pojawia się jednak pytanie, co należy rozumieć przez dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej Czy jest to dzień podany na zgłoszeniu

do ewidencji działalności gospodarczej, czy może na formularzu NIP-3 Podane tam daty często nie pokrywają się ze sobą i z dniem faktycznego rozpoczęcia działalności, a i ten dzień nieraz trudno ustalić, bo zanim dojdzie do sprzedaży towaru czy usługi, przedsiębiorca musi podjąć wiele czynności przygotowawczych". Dlatego w praktyce organy podatkowe interpretują przepis w ten sposób, że zawiadomienie należy złożyć w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Potwierdzają to pisma urzędów skarbowych, np. Urzędu Skarbowego Łódź-Polesie z 6 sierpnia 2004 r. (IA-415/35/2004), Urzędu Skarbowego Warszawa-Wola z 4 października 2004 r. (US40/DF1/ 415-35/111/2004).

W tej ostatniej interpretacji czytamy: data rozpoczęcia działalności podana we v się do ewidencji działalności gospodarczej nie pozbawia możliwości złożenia pisemnego oświadczenia o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Z tym że złożenie oświadczenia, o którym mowa wyżej, musi nastąpić nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu". Wracając do pytania czytelnika, zawiadomienie można było zatem złożyć najpóźniej 25 maja.

Oczywiście zawsze lepiej dmuchać na zimne i, aby uniknąć zbędnych wyjaśnień i ewentualnych sporów, złożyć oświadczenie o wyborze formy opodatkowania możliwie jak najwcześniej.

Więcej Rzeczpospolita.