Jak rozliczają vat uczestnicy targów i wystaw…

Rzeczpospolita , autor: Konrad Piłat , oprac.: GR

cze 19, 2007

Niektóre firmy mają problemy z ustaleniem miejsca świadczenia usług reklamowych, gdy Ich odbiorcą jest kontrahent z innego kraju Unii Europejskiej. Dlaczego Witold Modzelewski: Definicja miejsca świadczenia usług reklamowych nie budzi wątpliwości. Jest to kraj usługobiorcy będącego podatnikiem VAT. Ta szczególna reguła dotyczy niektórych, ściśle wymienionych w ustawie o VAT usług, głównie o charakterze niematerialnym. W takich sytuacjach wykonawca usługi wystawia fakturę bez VAT.

Co należy rozumieć pod pojęciem usługi reklamowej

To od dawna budzi wątpliwości, nie została ona bowiem zdefiniowana ani w ustawie o VAT, ani w dyrektywie 2006/112 Unii Europejskiej, regulującej od niedawna podatek od towarów i usług. Podstawowy spór między podatnikami a organami podatkowymi dotyczy usług organizacji targów i wystaw. Uczestniczenie w tego rodzaju imprezach ma bowiem zarówno cel handlowy, czyli zawieranie umów, jak i promocyjny oraz reklamowy. Podatnicy, a ściślej organizatorzy targów, chcą traktować je jako mające charakter reklamowy. Praktyka skarbowa często jest jednak inna. Przedstawiciele fiskusa uznają te umowy za związane z nieruchomościami lub zbliżone do usług w zakresie rozrywki, czyli opodatkowane według miejsca faktycznego wykonania. To oznacza, że należy je opodatkować w kraju, gdzie odbywają się targi lub wystawy.

Czy takie podejście urzędów skarbowych jest uzasadnione

Nie. Fakt, że jednym z elementów umowy jest zapewnienie podmiotom uczestniczącym w targach stoisk lub miejsc w hali albo na placu, nie może przesądzać, że jest to umowa związana z nieruchomościami. Raczej trudno usługi te kwalifikować do grupy zbliżonych do rozrywki, choć pogląd taki wyraził w jednym z wyroków Europejski Trybunał Sprawiedliwości. Na organizatorze ciążą przecież także inne obowiązki, jak wypromowanie imprezy wśród potencjalnych kontrahentów, wydanie biuletynu targowego czy zapewnienie odpowiedniej oprawy. Spór sprowadza się do odpowiedzi na pytanie, co jest ważniejsze: cel usługi czy miejsce, gdzie jest ona wykonywana Moim zdaniem powinien decydować pierwszy element. Z problemem tym związane są bardzo poważne konsekwencje ekonomiczne. Jeśliby przyjąć interpretacje części aparatu skarbowego, firmom z innych krajów Unii Europejskiej nie opłaca się brać udziału w targach w Polsce. Może to doprowadzić do podwójnego opodatkowania, jeśli władze podatkowe kraju, gdzie siedzibę ma wystawca, uznają, że jest to jednak usługa reklamowa, i nakażą naliczenie podatku od jej wartości. To oznacza, że polscy organizatorzy targów są mniej konkurencyjni.

Czy Europejski Trybunał Sprawiedliwości zajmował się miejscem świadczenia usług organizacji targów I wystaw

Tak, ale nie wykształciła się jednolita linia orzecznictwa. Można więc znaleźć zarówno wyroki przemawiające za tym że jest to usługa opodatkowana według faktycznego miejsca wykonania, jak i wyroki, że należy ją traktować jako usługę reklamową, czyli podlegającą opodatkowaniu w kraju odbiorcy.

Czy projekt ustawy o VAT zmienia coś w rym zakresie Tak. Zmiana taka nie była przewidziana w projekcie rządowym, ale podczas prac w podkomisji zaproponowano rozszerzenie definicji usługi reklamy. Jeśli wejdzie ona w życie, nie będzie wątpliwości, że kompleksowa organizacja targów i wystaw oraz usługi pomocnicze związane z organizacją targów i wystaw, w tym w zakresie zabudowy stoisk, uznawane są za usługi reklamowe. Gdy Sejm zaakceptuje takie brzmienie przepisu, spory dotyczące miejsca opodatkowania usług organizacji targów i wystaw będą rozstrzygnięte.

Więcej Rzeczpospolita.