Umowa o dotację określi kwalifikacje pracowników…

Gazeta Prawna , autor: Łukasz Guza , oprac.: GR

cze 19, 2007

Kwalifikacje pracowników warsztatów terapii zajęciowej (WTZ) prowadzonych przez przedsiębiorców i organizacje pozarządowe, powinny być ustalone w umowie o dofinansowanie kosztów utworzenia i działalności warsztatów – wynika z wyjaśnień Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Umowę taką podpisują warsztaty z samorządem powiatowym, a dofinansowanie otrzymują z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W przypadku warsztatów powołanych do życia przepisami rozporządzenia ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej z 25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz.U. nr 63, poz. 587) określenie kwalifikacji pracowników odnosi się do wszystkich zatrudnionych. Natomiast w przypadku WTZ utworzonych przed dniem wejścia w życie omawianego rozporządzenia określenie kwalifikacji pracowników może nastąpić za pośrednictwem aneksu do umowy i odnosić się do osób zatrudnianych, a nie pozostających w stosunku pracy.

Resort pracy przypomina, że w przypadku określania . kwalifikacji pracowników tych warsztatów należy skorzystać z opracowanego w Biurze Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych stanowiska w sprawie wymaganych kwalifikacji pracowników zatrudnionych w warsztatach terapii zajęciowej przekazanego powiatowym centrom pomocy rodzinie i miejskim ośrodkom pomocy społecznej. MPiPS podkreśla jednocześnie,; że wskazany sposób określenia kwalifikacji pracowników nie ma charakteru obowiązującego i organ prowadzący WTZ może ustalić inne warunki przyjęć dla potencjalnych pracowników.

W przypadku warsztatów prowadzonych przez placówki opieki zdrowotnej kwalifikacje pracowników warsztatów terapii zajęciowej zostały określone w rozporządzeniu ministra zdrowia i opieki społecznej z 29 marca 1999 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w publicznych zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. nr 30, poz. 300) .

Więcej Gazeta Prawna.