Wydatki na leki można odliczać także za 2006 rok

Gazeta Prawna , autor: Edyta Wereszyńska , oprac.: GR

sty 10, 2007

Ulga rehabilitacyjna

Wydatki na leki można odliczać także w zeznaniu za 2006 rok. Podatnicy z orzeczonym stopniem niepełnosprawności nadal będą mogli w rozliczeniu za 2006 rok odliczyć wydatki na zakup leków. Wielu podatników obawia się, że w związku z likwidacją kolejnych ulg zmienią się zasady odliczania wydatków na leki. Tymczasem są one takie jak w ubiegłym roku i nadal przysługują osobom, które mają prawo do skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej. Warunki na jakich korzystanie z tego odliczenia jest możliwe określa ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U nr 14 poz. 176 z późniejszymi zmianami ).

Z jej przepisów wynika, że odliczeniu od dochodu podlegają wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych poniesione w roku podatkowym przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub podatnika na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne. Aby być uznanym za osobę niepełnosprawną należy posiadać orzeczenie o zakwalifikowaniu do jednej z grup niepełnosprawności lub decyzję przyznającą rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy lub decyzję przyznającą rentę szkoleniową albo w przypadku osób które nie ukończyły 16 lat orzeczenie o rodzaju i stopniu niepełnosprawności.

Odliczenie będzie przysługiwało osobie niepełnosprawnej w stosunku, do której lekarz stwierdzi, że leki powinna stosować stale lub czasowo. Odliczenia mogą dokonać nie tylko osoby niepełnosprawne ale też podatnicy na utrzymaniu, których znajdują się niepełnosprawni. W konsekwencji ulga na zakup leków będzie możliwa gdy podatnik utrzymuje dzieci obce przyjęte na wychowanie pasierbów rodziców współmałżonka rodzeństwo ojczyma macochę zięcia lub synową. Odliczając wydatki na leki nie będzie można odliczyć wszystkich wydanych kwot. Ulga na leki jest limitowana. Odliczenie od dochodu części wydatków niepełnosprawnego na leki jest możliwe gdy wydatki przekraczały w danym miesiącu 100 zł. Ulga obejmuje tylko różnicę (nadwyżkę) między kwotą 100 zł a wydatkami poniesionymi w danym miesiącu. Odliczana więc będzie tylko nadwyżka ponad 100 zł.

Dowodem potwierdzającym zakup leków jest rachunek lub faktura z apteki. Wydatki na zakup leków nie mogą też być sfinansowane (dofinansowane) ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub ze środków NFZ zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Nie mogą też zostać zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie. W przypadku gdy wydatki były częściowo sfinansowane odliczeniu podlega jedynie różnica między poniesionymi wydatkami a kwotą sfinansowaną lub zwróconą podatnikowi w jakiejkolwiek formie.