Termin przedawnienia roszczeń pracownika z tytułu wypadku…

Gazeta Prawna , autor: Alina Giżejowska , oprac.: GR

cze 21, 2007

Termin przedawnienia roszczeń pracownika z tytułu wypadku przy pracy

Pracownikowi, który uległ wypadkowi przy pracy, przysługuje jednorazowe odszkodowanie, a jeżeli w wyniku takiego wypadku pracownik doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, może dochodzić od pracodawcy dodatkowego odszkodowania, renty uzupełniającej lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Dochodzenie tych roszczeń jest ograniczone w czasie, jako że ulegają one przedawnieniu.

Podstawą roszczeń pracownika w razie wypadku przy pracy (obok tych wynikających z ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych) są przepisy kodeksu cywilnego, tj. art. 444 par. 1 i 2 oraz art. 445 par. 1 k.c. Mimo że roszczenia pracownika przeciwko pracodawcy są związane ze stosunkiem pracy, to ze względu na ich cywilnoprawny charakter do określenia terminów przedawnienia tych roszczeń ma zastosowanie art. 442 par. 1 k.c.

Przepis ten stanowi, że roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym ulega przedawnieniu z upływem lat trzech od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Jednakże w każdym przypadku roszczenie przedawnia się z upływem dziesięciu lat od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wyrządzające szkodę. Warto wskazać, że na mocy wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 1 września 2006 r. (SK 14/05, OTK-A 2006/8/97) drugie zdanie przepisu dotyczące dziesięcioletniego terminu przedawnienia traci moc obowiązującą 31 grudnia 2007 r.

Jak zatem obliczać początek biegu terminu przedawnienia dla wymienionych roszczeń Co do zasady, w razie wypadku przy pracy chwila, w której pracownik dowiaduje się o osobie zobowiązanej do naprawienia szkody, jeżeli jest to pracodawca, pokrywa się z chwilą samego zdarzenia.

Trudności pojawiają się przy ustalaniu chwili, w której pracownik dowiaduje się o szkodzie. Nie zawsze będzie to moment wypadku. W ewidentnych przypadkach, gdy uszkodzenie ciała będzie od razu widoczne, momenty te będą się pokrywać. Ale w przypadku rozstroju zdrowia już nie. Wypadek jest wówczas tylko zdarzeniem sprawczym, natomiast rozstrój zdrowia, może się ujawnić albo zostać stwierdzony później. Szkoda zatem powstaje później niż samo zdarzenie.

Więcej Gazeta Prawna.