4 tys. zł dotacji do kształcenia niepełnosprawnych…

Gazeta Prawna , autor: Łukasz Guza , oprac.: GR

cze 21, 2007

Niepełnosprawni uczniowie będą mogli starać się o dofinansowanie do zakupu wyprawki szkolnej, uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych i dostępu do internetu.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jeszcze w tym roku rozpocznie realizację programu Uczeń na wsi, którego celem jest pomóc w zdobyciu wykształcenia przez niepełnosprawnych, mieszkających w gminach wiejskich lub miejsko-wiejskich. Zgodnie z nim uczniowie posiadający orzeczenie o niepełnosprawności, mieszkający w takich gminach, będą mogli ubiegać się o dofinansowanie na pokrycie kosztów:

zakupu przedmiotów ułatwiających lub umożliwiających naukę,

uczestnictwa w zajęciach mających na celu podniesienie sprawności fizycznej i psychicznej,

dostępu do internetu (instalacja i abonament), z wyłączeniem kosztu zakupu komputera, ,

wyjazdów organizowanych w ramach zajęć szkolnych,

kursów doszkalających w zakresie programu nauczania oraz kursów językowych. Wysokość środków PFRON
przeznaczonych na dofinansowanie w ciągu jednego roku szkolnego nie może przekroczyć kwoty 2 tys. zł w przypadku ucznia szkoły podstawowej lub gimnazjum oraz 3 tys. zł w przypadku ucznia szkoły ponad gimnazjalnej. Maksymalna kwota dotacji dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którzy opłacają naukę (czesne), wyniesie 4 tys. zł. Wnioski o przyznanie dofinansowania będzie można składać w wyznaczonej przez wójta jednostce organizacyjnej gminy (np. w gminnym ośrodku pomocy społecznej). Na podstawie wniosków gmina złoży wystąpienie o przyznanie środków finansowych do oddziału PFRON właściwego terytorialnie dla siedziby władz gminy.

Z nowego programu PFRON będą mogły skorzystać także, gminy, na terenie których mieszkają niepełnosprawni uczniowie. Gmina może otrzymać dofinansowanie na zakup pojazdów służących do przewozu uczniów – mikrobusów (pojazdów' dziewięcioosobowych) i autobusów. Wysokość środków PFRON przeznaczonych na ten cel nie może przekroczyć 90 proc. wydatków na zakup pojazdu, jednak nie więcej niż 100 tys. zł na zakup mikrobusu i 200 tys. zł na zakup autobusu.

Więcej Gazeta Prawna.