Trener i wykładowca mogą zapłacić podatek od środków…

Rzeczpospolita , autor: Hanna Rupczyk , oprac.: GR

cze 21, 2007

Trener i wykładowca mogą zapłacić podatek od środków z unijnej pomocy

Czy wynagrodzenia osób prowadzących szkolenia współfinansowane przez UE w ramach programów pomocowych na lata 2007 – 2013 będą korzystały ze zwolnienia podatkowego Niestety, nie ma co do tego pewności.

Przypomnijmy, że w kontrowersyjnej urzędowej interpretacji z 30 sierpnia 2006 r. (DD6-8213-8/06/DZ/412) minister finansów uznał, iż pomoc, jaką otrzymują beneficjenci realizujący projekty współfinansowane z funduszy strukturalnych, pochodzi ze środków pożyczonych z budżetu państwa na prefinansowanie realizowanych programów i projektów pomocowych". Stąd pomoc ta nie korzysta ze zwolnień z podatku dochodowego przewidzianych dla środków bezzwrotnej pomocy UE. Również w części finansowanej z budżetu państwa otrzymane środki nie są wolne od podatku, ponieważ nie są dotacją w rozumieniu ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (DzU nr 249, poz. 2104 ze zm., w ówczesnym brzmieniu).

Choć stanowisko MF poddawano krytyce jako restrykcyjne i oderwane od intencji ustawodawcy, praktyka administracji skarbowej poszła jego śladem.

Teraz to dotacja

Istotną zmianę wprowadziła nowelizacja ustawy o finansach publicznych. Jej art. 106 ust. 2 pkt 3a (obowiązujący od 29 grudnia 2006 r.) do dotacji zalicza wydatki budżetu państwa przeznaczone na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2 (tj. środków pochodzących z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności Europejskiego Funduszu Rybołówstwa), lub projektów realizowanych w ramach tych programów".

W ten sposób kwalifikowane będą jednak Jedynie środki pomocowe otrzymywane na podstawie ustawy z 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (DzU nr 227, poz. 1658), a zatem w ramach nowej perspektywy finansowej 2007 – 2013.

Oznacza to, że pod rządami znowelizowanej ustawy środki pomocowe z nowego rozdania" będą traktowane jako dotacje z budżetu państwa. W konsekwencji będą one dla beneficjentów wolne od podatku.

Potwierdziło to Ministerstwo Finansów w piśmie z 7 maja br. (MB8/386/2007), będącym odpowiedzią na pytanie DF w tej sprawie (zob. DF z 10 maja br.).

Wynagrodzenia szkoleniowców

Czy dotyczy to także wynagrodzeń osób prowadzących szkolenia, które realizuj ą cele odpowiednich programów (obecnie m.in. SPO Rozwój zasobów ludzkich", a w perspektywie finansowej 2007 – 2013 Kapitał ludzki")

W powszechnym przekonaniu przepisem, który powinien znaleźć tu zastosowanie, jest art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (updof). Zwalnia on z opodatkowania m.in. pochodzące ze środków bezzwrotnej pomocy UE dochody podatników, którzy bezpośrednio realizują cel programu finansowanego z tej pomocy.

Niestety, obecnie praktyka stosowania ustawy jest inna – za sprawą przywołanej interpretacji MF władze skarbowe uznają, że wynagrodzenia osób prowadzących szkolenia są opodatkowane (por. np. decyzję Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 15 stycznia br., PB-2/005-SIP-267/06). W duchu ministerialnego pisma powodem odmowy zastosowania zwolnienia jest niespełnienie kryterium pochodzenia dochodu z budżetu UE.

Problem może pozostać

Czy zmiana ustawy o finansach publicznych pozwoli na zastosowanie zwolnienia podatkowego do wynagrodzeń osób prowadzących szkolenia w ramach programów nowej perspektywy budżetowej

Znowelizowana ustawa o finansach publicznych czyni środki otrzymane z UE dochodami budżetu państwa (por. art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy). Także w piśmie z 7 maj a br. MF uznało środki pomocowe pochodzące z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej" za dotacje rozwojowe z budżetu państwa.

Więcej Rzeczpospolita.